Nedsättning av beskattningsunderlaget för moms

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande ansett att en medlemsstat inte får förbjuda en skattskyldig att åberopa den direkta effekten av EU-rättens regler om nedsättning av beskattningsunderlaget.

Bakgrunden till målet var att en brittisk bilhandlare, GMAC, sålde bilar på avbetalning med äganderättsförbehåll. Vid bristande betalning återtog GMAC bilarna och sålde dessa på auktion. Enligt nationella brittiska regler ansågs sådana auktionsförsäljningar inte utgöra leverans av vare sig varor eller tjänster. Samtidigt minskade GMAC beskattningsunderlaget för moms gällande de återtagna bilarna med ett belopp som motsvarar kundernas utestående skuld.

De brittiska skattemyndigheterna medgav endast en nedsättning av beskattningsunderlaget till den del den utestående fordran inte täcktes av den senare auktionsförsäljningen. Detta eftersom det annars skulle uppstå en så kallad ”windfall-effekt”, dvs. en oväntad och oplanerad skattevinst för GMAC , eftersom momsen annars endast beräknas på en del av det GMAC totalt erhållit vid de två transaktionerna (dvs. avbetalningsköpet och auktionsförsäljningen).

EU-domstolen framhöll att artikel 11.C.1 i sjätte direktivet (motsvarande artikel 90 i det nu gällande momsdirektivet) är såväl ovillkorlig som precis vilket innebär att den har direkt effekt. Vidare anser domstolen att den omständigheten att den andra transaktionen, auktionsförsäljningen, enligt nationell rätt inte utgjorde en transaktion momsmässigt inte påverkade rätten att sätta ned beskattningsunderlaget med stöd av momsdirektivet.

Domstolen fann därför att GMAC kunde återfå redovisad utgående moms för den första transaktionen med hela den utestående fordran även om den efterföljande auktionsförsäljningen inte var momspliktig.

Kommentar

Då auktionsförsäljningar av återtagna bilar i Sverige är momspliktig kan den s.k. windfall-effekt som uppkom i detta mål inte uppstå i Sverige. Målet är ändå intressant då det visar på betydelsen av att känna till momsdirektivet och dess direkta effekt i de fall dess bestämmelser är ovillkorliga och precisa. Den direkta effekten innebär en möjlighet att åberopa direktivets bestämmelser oavsett hur den nationella momslagstiftningen är utformad. Dessutom visar EU-domstolen på betydelsen av att varje transaktion ska bedömas för sig.

Björn Anefur och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

Björn Anefur
Skattekonsult
Tfn 072-73 08 17