Kan rådgivningstjänster vid avyttring av fastigheter i kommanditbolag vara momsfri värdepappersförmedling?

Ett bolag hade paketerat fastigheter i kommanditbolagsform och anlitat externa rådgivare som bistod dem med avyttringen. I kammarrätten uppkom frågan om tjänsterna kunde utgöra momsfri värdepappersförmedling.

Ett bolag hade under ett år avyttrat trettio stycken fastigheter. I ett första led såldes fastigheterna till kommanditbolag som bolaget ägde del i. Kommanditbolagen avyttrades senare till externa köpare. I samband med avyttringen av kommanditbolagen anlitade bolaget olika svenska och utländska rådgivare. Bolaget påfördes i efterhand utgående moms på de tjänster som förvärvades av de utländska rådgivarna eftersom Skatteverket ansåg att bolaget borde ha förvärvsbeskattat sig för dessa tjänster. Bolaget nekades dessutom avdrag för den ingående moms som hänförde sig till de aktuella tjänsterna.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten men fick avslag. Bolaget överklagade då förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Bolaget yrkade att kammarrätten skulle medge avdrag för ingående moms hänförlig till inköp av rådgivningstjänsterna. Om avdrag inte skulle medges yrkade bolaget att det inte skulle påföras någon utgående moms för de förvärvade tjänsterna eftersom de utgjorde sådana momsfria förmedlingstjänster som omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 9 § momslagen. Enligt denna bestämmelse undantas bland annat förmedling av värdepapper från momsplikt. Bolaget anförde att frågan om utgående moms överhuvudtaget skulle beräknas och redovisas utgjorde en grundförutsättning för att frågan om eventuell avdragsrätt skulle aktualiseras.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att frågan om de förvärvade tjänsterna var skattepliktiga eller inte uppkommit först i kammarrätten. Frågan var avgörande för prövningen av avdragsrätten, både vad gällde de utländska och de svenska tjänsterna. I en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 ref. 1) där frågeställningarna var liknande de i det aktuella målet fann HFD att prövningen av om de förvärvade tjänsterna var skattepliktiga eller inte skulle ske i ett sammanhang med frågan om avdragsrätten. HFD återförvisade således båda dessa frågor till Skatteverket för prövning. Kammarrätten kunde inte se någon anledning att hantera detta mål på annat sätt. Kammarrätten ansåg därför att avdragsrätten för både de utländska och de svenska konsulttjänsterna borde bedömas tillsammans med frågan om de förvärvade tjänsterna var skattepliktiga. Kammarrätten undanröjde därför underinstansernas avgöranden och återförvisade målet till Skatteverket för handläggning.   

Kommentar

Enligt vår uppfattning borde de aktuella tjänsterna anses utgöra momsfri värdepappersförmedling. Om så är fallet ska bolaget inte förvärvsbeskatta sig för inköpen av tjänsterna från de utländska rådgivarna. Då finns det heller inget momsavdrag att vägra.

Det är särskilt viktigt att företag som köper dessa typer av tjänster från utländska företag känner till att tjänsterna kan utgöra momsfri värdepappersförmedling och att de därför inte ska förvärvsbeskatta sig för dessa inköp.