OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättning rörande immateriella rättigheter

Den 17 september 2014 publicerade OECD nya riktlinjer avseende internprissättning rörande immateriella rättigheter. Riktlinjerna innehåller ändringar i kapitel I, II och VI i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010) som ett led i arbetet med OECDs mer övergripande projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Dock kvarstår arbete i vissa delar vilka presenteras under 2015.

Ändringarna klargör definitionen av en immateriell rättighet i riktlinjerna, ger vägledning för identifiering av transaktioner innehållande immateriella rättigheter samt utökad vägledning och riktlinjer för hur armlängdsprincipen ska tillämpas på transaktioner rörande immateriella rättigheter.

Vissa internprissättningsfrågor rörande immateriella rättigheter är starkt sammankopplade med andra punkter i BEPS-projektet, främst frågor avseende ägande av immateriella rättigheter och riskaallokering, svårvärderade immateriella rättigheter (immateriella rättigheter som är svåra att definiera) samt skattemyndigheters möjlighet att omkarakterisera transaktioner. Vidare presenterar OECD de s.k. ”special measures”, riktlinjer som avviker från armlängdsprincipen, som fortfarande är under diskussion. OECD har därför valt att vänta med slutförandet i dessa hänseenden till 2015 och avser att presentera sammankopplade punkter i BEPS-projektet vid ett senare tillfälle.   

Viktiga förändringar i de nya riktlinjerna jämfört med utkastet från 2013:

  • Nya riktlinjer beträffande hur lokala marknaders särdrag (location savings, other market features, assembled workforce och MNE group synergies) ska behandlas ur ett internprissättningsperspektiv.
  • Nya riktlinjer rörande definitionen av immateriella rättigheter.
  • Riktlinjer för vilket eller vilka bolag inom koncerner som är berättigade till vinster och ersättningar härrörande från immateriella rättigheter.
  • Riktlinjer för ersättning vid forskning och utveckling (FoU) samt utnyttjande av företagsnamn från vilket ekonomisk vinst kan härledas.
  • Ny vägledning och exempel för bestämmande av armlängdspris.
  • Utökad vägledning för valet av prissättningsmetod; och
  • Nya och omarbetade exempel för att illustrera regelverket.

Kommentar

De nya riktlinjerna innebär stora förändringar vad gäller transaktioner rörande immateriella rättigheter. OECDs arbete med immateriella rättigheter är ett högt prioriterat område och de nya riktlinjerna kommer att få stor påverkan för många företag. Skattemyndigheters fokus på transaktioner rörande immateriella rättigheter sätter krav på korrekt och fullständig dokumentation vilket medför att företag bör se över sina nuvarande modeller och hur dessa stämmer överens med de nya riktlinjerna samt vara uppmärksamma på det nya regelverket och dess påverkan på kommande transaktioner. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta kan påverka er verksamhet.   

Christoffer Lindberg och Olov Persson

 

Kontakt
Olov Persson 
070-318 94 48

 

Kontakt
Christoffer Lindberg
072-507 58 65