EU-domstolens förhandsavgörande i ”Skandia-målet”

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande ansett att tjänster som en huvudetablering i tredjeland tillhandahåller sin filial belägen i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner om filialen ingår i en momsgrupp.

Bakgrunden till målet var att det amerikanska bolaget Skandia America Corporation (”Skandia”) förvärvade IT-tjänster externt som sedan tillhandahölls Skandias svenska filial genom kostnadsallokering. Filialen ingick i en svensk momsgrupp.

Skatteverket ansåg att filialen, genom sitt anslutande till momsgruppen, upphört att vara samma beskattningsbara person som Skandia.  Skatteverket registrerade därför huvudkontoret för moms genom den svenska filialen såsom Skandias fasta etableringsställe i Sverige.

Skandia å sin sida ansåg att det saknades rättslig grund för att beskatta transaktioner mellan en huvudetablering och dess filial. Dessutom ansåg Skandia att filialen kunde ingå i en momsgrupp separat från Skandia.

Skandia överklagade beslutet till förvaltningsrätten som frågade EU-domstolen om tjänsterna utgjorde beskattningsbara transaktioner om filialen ingick i en momsgrupp.

EU-domstolen ansåg inledningsvis att Skandias tillhandahållande av tjänster till sin filial var en beskattningsbar transaktion eftersom filialen ingick i en momsgrupp. Skandia och den svenska filialen utgjorde i så fall separata beskattningsbara personer.

Följaktligen ansågs momsgruppen, genom omvänd skattskyldighet, skattskyldig för förvärvet av tjänster från Skandia.

Kommentar:
Målet får betydelse för de som mot bakgrund av förhandsavgörandet FCE Bank C-210/04 har utgått från att tillhandahållanden mellan ett bolag och dess filial, oaktat att filialen ingår i en momsgrupp, inte utgör beskattningsbara transaktioner. För att undvika inlåsningar av momsen i dessa fall kan det således finnas anledning att överväga omstrukturering av verksamheten eller se över möjligheten till att bilda en kostnadsfördelningsgrupp.

Vi har i en tidigare nyhet redogjort för generaladvokatens förslag till yttrande i målet. Läs detta här

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för din verksamhet.

Maria Kronvall och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61