OECD publicerar rapport om åtgärder för att adressera problematiken rörande beskattning inom den digitala ekonomin

OECD har, som en del av det pågående BEPS-projektet, publicerat en rapport där fundamentala beskattningsprinciper sätts i proportion till den problematik som föreligger inom den digitala ekonomin.

I rapporten berörs huvudsakligen följande problemområden inom den digitala ekonomin, där OECD;

  • slår fast att undantag för förberedande eller biträdande aktivitet för fast driftställe inte ska vara tillämpligt i fråga om affärsverksamhet som anses utgöra kärnverksamhet;
  • diskuterar hur man ska gå tillväga för att hantera skatteplanering hos företag som är involverade i mervärdesskattefria aktiviteter;
  • adresserar vikten av immateriella tillgångar, användandet av data, samt spridningen av globala värdekedjor och dess inverkan på företags internprissättning; och
  • belyser det potentiella behovet av att anpassa CFC-lagstiftningen till den digitala ekonomin.

Från ett internprissättningsperspektiv får rapporten störst betydelse för problematiken rörande definitionen av föreberedande och biträdande aktivitet för fast driftställe samt vikten av immateriella tillgångar och dess inverkan på företags internprissättning.

Nya affärsmodeller har utvecklats inom den digitala ekonomin där mobilitet i förhållande till immateriella tillgångar, användare och verksamhetsfunktioner spelar en central roll. Många bolagsstrukturer där skattebasen eroderas kännetecknas av överföringar av immateriella tillgångar till platser med fördelaktigt skatteklimat. Därför argumenteras det ofta att dessa avtalsmässiga omlokaliseringar, innefattande en överföring av det legala ägandet till den immateriella tillgången, rättfärdigar stora allokeringar av inkomst till det bolag som bär risken, trots att väldigt liten eller ingen affärsverksamhet bedrivs från bolaget. Det centrala för immateriella rättigheter inom ramen för BEPS-projektet är därför att utvärdera behovet av mer pålitliga funktionsanalyser samt adressera situationer där jämförbarhetsobjekt ej finns tillgängliga på grund av unika element hos den bolagsstruktur eller immateriella rättighet som jämförelsen avser.

Rapporten adresserar även åtgärder som ska tillförsäkra att ett bolags kärnverksamhet inte olämpligen kan utgöra undantag från definitionen av fast driftställe, samt att artificiella upplägg relaterade till försäljning av varor och tjänster inte ska kunna användas för att undvika fast driftställe. Föremål för diskussion i rapporten är; under vilka omständigheter som en aktivitet kan ses som förberedande eller biträdande till ett bolags kärnverksamhet; och vilka faktorer som ska beaktas vid definitionen av dessa aktiviteter. Speciellt adresseras situationer där en multinationell koncerns säljarrangemang resulterar i att avtalsslutande artificiellt sker via ett bolag som om försäljningen faktiskt skett genom nämnda bolag. Detta exempel är relevant där ett bolag säljer varor online eller ett bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster online kanaliserar sin försäljning genom ett lokalt dotterbolag för att förhandla och effektivt sluta avtal med potentiella kunder.

Kommentar

Benägenheten att beskatta företag som är verksamma inom den digitala ekonomin har aldrig varit större än nu. Behovet av regler som klargör hur immateriella tillgångar och onlinebaserade affärsmodeller ska behandlas skattemässigt verkar vara stort, och i samband med att OECD:s BEPS-projekt fortlöper, och slutligen fullbordas, kommer adresseringen av beskattningsproblematiken inom den digitala ekonomin att knytas samman till OECD:s återstående åtgärdspunkter där konkreta regeländringar är att vänta. 

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta kan påverka Er verksamet.

Olov Persson och Amanda Modin

Länkar:

 

Kontakt
Olov Persson 
070-318 94 48

Amanda Modin  
070-642 92 93