OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation

OECD publicerade i dagarna dokumentet ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” innehållandes nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation. De av OECD föreslagna förändringarna ställer stora krav på multinationella koncerner att tillhandahålla utförlig information om varje bolag inom koncernen.

Syftet med det publicerade dokumentet är att uppfylla de uppsatta målen satta i artikel 13 i the ”Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), det vill säga att utöka skattemyndigheters insyn i koncerners interna transaktioner. Detta ska säkerställa att företagen tillhandahåller tillräckligt med information för att skattemyndigheter ska kunna utföra en kvalificerad riskbedömning ur ett internprissättningshänseende. Detta görs genom att implementera en s.k. ”three-tiered approach”, det vill säga att begära in dokumentation i form av tre separata dokument;

  1. en ”masterfile” som innehåller standardiserad information om alla koncernens bolag,
  2. en ”local file” som redogör specifikt för varje betydande interntransaktion som det lokala bolaget är part i,
  3. en ”country-by-country report”, en gemensam rapporteringsmall, som dels utreder koncernens fördelning av inkomster samt erlagda skatter baserat på geografisk basis, dels kartlägger koncernbolagens huvudsakliga verksamheter i respektive land.

Masterfilen” ska på ett överblickbart sätt återge koncernens globala verksamhet. I ”masterfilen” ska bland annat överskådlig information om koncernens organisatoriska struktur, koncernens verksamhet och specifik information hänförlig till koncernens immaterialrätter och koncernens finansiella transaktioner ingå. ”Local filen” består, till skillnad från Masterfilen, av en detaljerad redogörelse av de interna transaktionerna och ska, på begäran, levereras till skattemyndigheten i det land som det relevanta bolaget är verksamt i. ”Local filen” består av detaljerad information om de interna transaktioner som sker mellan bolaget och andra bolag inom koncernen som är verksamma i annat land. Exempel på information som det lokala bolaget ska tillhandahålla är; en beskrivning av företagets affärsstrategi, huvudkonkurrenter, en jämförelseanalys, en funktionsanalys samt kopior av alla väsentliga avtal relaterade till den lokala verksamhetens koncerninterna transaktioner.

Country-by-country reporten” berör alla bolag inom koncernen som anses vara i intressegemenskap i enlighet med OECD:s riktlinjer samt, under specifika omständigheter, även fasta driftställen (för mer info, se vår tidigare artikel). ”Country-by-country reporten” är en gemensam rapporteringsmall som delas upp i tre delar.

I del 1 ska koncernen exempelvis utförligt redovisa, på geografisk basis, koncernens intäkter per land, erlagd skatt per land, antal anställda per land samt redogöra för i vilken mån intäkterna är hänförliga till transaktioner med företag i samma intressegemenskap samt i vilken mån dessa är hänförliga till självständiga bolag. Del 2 syftar till att identifiera samtliga bolags, samt fasta driftställens, huvudsakliga verksamhet/verksamheter. Den obligatoriska information som ska tillhandahållas av samtliga bolag inom koncernen i del 2 är, i vilket land bolaget är registrerat. Därefter klarläggs bolagens huvudsakliga verksamhet. Denna kan exempelvis utgöras av viktiga operativa funktioner (ex. FoU, immateriella rättigheter, försäljning, tillverkning och inköp), eller finansiella funktioner (ex. koncerninterna betalningar). I det fall inget av de exemplifierade alternativen i del 2 beskriver ett bolags huvudsakliga verksamhet ska det bolagets verksamhet förklaras i del 3.

För att öka bolagens prioritering av internprissättningsdokumentation rekommenderar OECD sina medlemsländer att kräva en färdigställd ”masterfile” och ”local file” senast sista dagen för inlämnandet av skattedeklarationen för räkenskapsåret. Däremot bör ”country-by-country reporten” ges ytterligare ett år, efter sista dagen för moderbolagets räkenskapsår, att färdigställas då det inte kan säkerställas att alla koncernens bolag har färdigställt sina skattedeklarationer vid den givna tidpunkten. OECD rekommenderar även att de tre dokumenten uppdateras på en årlig basis. ”Local filen” ska tillhandahållas till den lokala skattemyndigheten medan OECD har tillsatt en kommitté som inom de närmaste månaderna kommer att avgöra hur ”masterfilen” och ”the country-by-country report” ska göras tillgänglig de berörda skattemyndigheterna. Det publicerade dokumentet kan, i viss utsträckning, komma att ändras i och med färdigställandet av de resterande BEPS åtgärderna och kommer utvärderas, som senast, 2020.

Kommentar

De föreskrivna reformerna i ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” medför betydande förändringar vad gäller innehållet i interprissättningsdokumentationen samt hur informationen tillhandahålls myndigheter. Myndigheter får genom förändringarna en bättre överblick av koncernens interna transaktioner vilket medför en ökad risk för framtida internprissättningsrevisioner. Den potentiella påverkan i och med färdigställandet av de återstående BEPS åtgärderna bör vara marginella, därmed kan företagen, redan nu, förbereda sig för de blivande reformerna.

Företag rekommenderas således att göra en bedömning av vilka effekter som följer av att rapportera ovanstående information i och för varje enskilt land.

Kontakta gärna EY för en diskussion och utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet och vilka förebyggande åtgärder ni kan vidta redan nu.

Olov Persson

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases highly anticipated 2014 output of BEPS Action Plan

Läs OECD:s dokument: Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting

 

Kontakter
Olov Persson 
070-318 94 48