Skattenätet
  • Nyheter
  • Fastigheter
  • Avtalad ersättning utgör grund för beskattning vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern

Avtalad ersättning utgör grund för beskattning vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 15 september 2014 sitt avgörande i ett mål där tre kommunala bostadsaktiebolag planerar att överlåta ett stort antal fastigheter mellan sig. Varje överlåtelse skall regleras i separata avtal och sker mot en ersättning som understiger marknadsvärdet, d v s överlåtelserna sker till underpris. Transaktionerna sker mellan bolag i en koncern och samtliga bolag har rätt att ge och ta emot koncernbidrag. Avsikten är att fastighetsöverlåtelserna skall ske i ett sammanhang. Vart och ett av bolagen kommer genom respektive överlåtelse till underpris att överföra övervärden till vart och ett av de andra bolagen och samtidigt genom förvärv till underpris ta emot övervärden från vart och ett av de andra bolagen.

I Skatterättsnämndens förhandsbesked bedömdes överlåtelserna som byte.

HFD anförde att syftet med transaktionerna i målet är att åstadkomma en effektivare administration, förvaltning och kapitalanvändning. Fastighetsöverlåtelserna är inte beroende av varandra och kommer inte att påverka bolagens balansräkningar vad gäller balansomslutning. Vidare har det inte framkommit att det kommer att ske några utjämnande värdeöverföringar.

HFD ändrade genom sitt avgörande Skatterättsnämndens förhandsbesked och beslutade att den avtalade ersättningen för respektive fastighet skall läggas till grund för beskattningen.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom 1030-14 meddelad i Stockholm den 15 september 2014

Carl Pihlgren och Erika Roos

 

Kontakt
Carl Pihlgren
070-351 77 12