Beräkning av beskattningsunderlag vid gåvor till second hand-verksamhet

Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via second hand-butiker?

Skatteverket har på förekommen anledning kommit med ett ställningstagande med syfte att klargöra hur ett överskott ska beräknas vid vidareförsäljning av lös egendom som skänkts till ideella föreningar och registrerade trossamfund (ideella föreningar).

Det kan först och främst konstateras att nedanstående förutsätter att själva gåvan uppfyller kraven för att klassas som en skattefri gåva.

Gåvor till ideella föreningar, i form av tillgångar som ska säljas vidare av föreningen (lagertillgångar) ska redovisningsmässigt och skattemässigt värderas till nettoförsäljningsvärdet vid förvärvstidpunkten. Med netttoförsäljningsvärdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade hanterings- och försäljningskostnader med beaktande av inkurans.

Med hanteringskostnader avses de kostnader som föreningen har haft för att hantera gåvan innan den blir säljbar, till exempel kostnader för insamling, sortering och tvätt av skänkta kläder.

Med försäljningskostnader avses kostnader som har samband med själva försäljningen.

Föreningen kan lämpligen utgå från en schablonmässig kostnad för försäljning och hantering till exempel efter en norm som bestämts av branschsammanslutningar eller centralorganisationer.

Kommentar inkomstskatt: Ställningstagandet får stor betydelse för de ideella föreningar vars inkomster från second hand-verksamhet inte kan klassas som en skattefri hävdvunnen inkomst. Ställningstagandet innebär i princip att det inte uppstår något inkomstskattepliktigt överskott för den bedrivna second hand-verksamheten.

Kommentar moms: Beräkningen av beskattningsunderlaget för moms avviker från den beräkning av skattepliktig vinst som görs vid inkomstbeskattningen. Beskattningsunderlaget för moms är ersättningen, dvs. hela försäljningspriset för varorna, minskat med moms.

Har ni frågor med anledning av ställningstagande är ni välkomna att kontakta:

Sarah Ammar och Sofia Bülow