Nytt ställningstagande om second hand-verksamhet

Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en second hand- försäljning som bedrivs i en butik som inte håller öppet mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal kan undantas från beskattning.

Allmännyttiga föreningars second hand-försäljning av skänkta föremål kan ske i olika typer av lokaler, på olika ställen och på olika sätt. Syftet med verksamheten är densamma, att finansiera föreningarnas ändamålsenliga allmännyttiga verksamhet.

Vidare är det allmänt känt att second hand-verksamhet numera bedrivs rent kommersiellt av många olika typer av näringsidkare. Om en allmännyttig förening bedriver en second hand-försäljning på liknande sätt så bör detta anses ske direkt i konkurrens med den kommersiella handeln. Sådan försäljningsverksamhet är enligt Skatteverkets uppfattning inte en hävdvunnen finansieringskälla och därmed skattepliktig.

Skatteverket lämnar i ställningstagandet exempel på förhållanden som inte kan anses stå i konkurrens med den kommersiella handeln och därmed istället klassas som en hävdvunnen inkomst.

Skatteverkets uppfattning är att en second hand-verksamhet som bedrivs i en butik som inte håller öppet mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal kan jämställas med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader. Sådan second hand-försäljning ska anses vara verksamhet som av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete.

Bedömningen av om försäljningen är hävdvunnen inkomstskattemässigt får direkt betydelse för frågan om försäljningen ska bli föremål för moms. Skatteverket anser att det inte finns något momsmässigt undantag för second hand-försäljning som bedrivs på sådant sätt att skattskyldighet till inkomstskatt uppstår.

Anskaffningsvärde- inkomstskatt

Skänkta föremål till ideella föreningar i form av tillgångar som ska säljas vidare av föreningen ska redovisningsmässigt och enligt Skatteverkets uppfattning skattemässigt värderas till nettoförsäljningsvärdet (vad som avses med nettoförsäljningsvärdet se separata kommentarer avseende Skatteverkets ställningstagande med dnr 131 514551-14/111).

Beskattningsunderlag – moms

Beräkningen av beskattningsunderlaget för moms avviker från den beräkning av skattepliktig vinst som görs vid inkomstbeskattningen. Beskattningsunderlaget för moms är ersättningen, dvs. hela försäljningspriset för varorna, minskat med moms.

Kommentar

Vår uppfattning är att ideella föreningar som bedriver second-hand verksamhet i butiksliknande form bör se till att få fastställt huruvida verksamheten är inkomstskattepliktig och momspliktig. Vi anser att det fortfarande finns gränsdragningsfrågor som öppnar för behovet av en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Vad gäller till exempel om en second-hand butik har öppet 20 timmar i veckan men enbart använder anställd personal? Skatteverkets gränsdragning om öppettider upp till 24 timmar i veckan ska enligt vår mening inte tolkas strikt, då detta inte har fastställts rättsligt.  

Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er organisation.

Sarah Ammar, Lena Westfahl och Sofia Bülow