Ränta beviljas på återbetald kupongskatt

Den 8 september fastställde Kammarrätten i Sundsvall att utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder har rätt till intäktsränta på återbetald kupongskatt. Ränta beräknas från dagen efter ansökan om återbetalning till den dag skatten återbetalas.

Återbetalning av kupongskatt till utländska fonder som motsvarar svenska värdepappersfonder har tidigare beviljats av Kammarrätten i enlighet med den fria rörligheten i EU-rätten. Ett antal fonder som beviljats återbetalning av innehållen kupongskatt har därefter yrkat ränta på den felaktigt innehållna kupongskatten, men enligt Skatteverket och Förvaltningsrätten har någon rättslig grund att bevilja ränta inte funnits.

Kammarrätten i Sundsvall ändrar Förvaltningsrättens dom och konstaterar att medlemsstaterna enligt EU-praxis är skyldiga att betala ränta på skatter och avgifter som tagits ut i strid med unionsrätten. Således har fonderna rätt till intäktsränta på den återbetalda kupongskatten, även om det för närvarande saknas bestämmelser för detta i Kupongskattelagen.

Räntan ska, enligt Kammarrätten, beräknas från dagen efter ansökan om återbetalning till den dag då skatten återbetalades.

Kommentar

Kammarrättens avgörande öppnar möjlighet för utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder som beviljats återbetalning av innehållen kupongskatt att ansöka om återbetalning av ränta på den återbetalda kupongskatten.

Kontakta gärna EY för en diskussion och utvärdering kring vilka möjligheter ni har att återfå ränta på felaktigt innehållen kupongskatt, samt assistans vid en eventuell ansökningsprocess.

Rikard Ström, Lena Weije och Victor Ericsson

 

 

Kontakt
Rikard Ström
08-520 592 0