Förändringar i moder-/dotterbolagsdirektivet

Den 8 juli 2014 antog Europeiska unionens råd formellt ändringar i moder-/dotterbolagsdirektivet som syftar till att förhindra dubbel icke-beskattning via s.k. hybridlån. Förändringarna tar sikte på att neutralisera kryphål i moder-/dotterbolagsdirektivet som i dagsläget kan utnyttjas via gränsöverskridande hybridlån. Medlemsstaterna väntas ha implementerat förändringarna i nationell lagstiftning senast den 31 december 2015.

Moder-/dotterbolagsdirektivet

Syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet är att motverka dubbelbeskattning vid utdelning av vinstmedel från dotterbolag i en medlemsstat till moderbolag i en annan medlemsstat. Europeiska kommissionen anser att dagens utformning av moder-/dotterbolagsdirektivet kan ge upphov till dubbel icke-beskattning av hybridlån. Detta kan leda till att utdelning av vinstmedel anses vara skattemässigt avdragsgill i dotterbolagets hemviststat, samtidigt som motsvarande intäkt undantas från beskattning i moderbolagets hemviststat.

Hybridlån

Hybridlån/hybridfinansiering avser finansiering där parterna använder sig av finansiella instrument, bolagsformer etc., vilket resulterar i att tillskjutet kapital/avkastning skattemässigt behandlas olika i moderbolagets hemstat i förhållande till dotterbolagets hemstat. Konsekvensen av olikbehandling av samma transaktion i olika stater kan exempelvis innebära att transaktionen bedöms som lån i dotterbolagsstaten och som aktiekapital i moderbolagsstaten. Avkastningen kan i detta exempel ses som avdraggill ränta i dotterbolagsstaten och som skattefri utdelning i moderbolagsstaten.

Förändringar i moder-/dotterbolagsdirektivet

Europeiska unionens råd har per den 8 juli 2014 antagit förändringar avseende Moder/dotterbolagsdirektivet. Förslaget innebär sammanfattningsvis att undantag från beskattning av moderbolaget endast får ske i den utsträckning dotterbolaget ej medgivits skattemässiga avdrag avseende utdelningen. Förändringarna i moder-/dotterbolagsdirektivet avser inte träffa de fall då dubbel icke-beskattning inte uppstår eller för det fall dubbelbeskattning uppstår.

Kommentar

Förändringarna av moder-/dotterbolagsdirektivet får ses som ett led i Europeiska kommissionens arbete mot aggressiv skatteplanering. De bör även ses i ljuset av OECD:s arbete med BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting).

Förändringen i moder-/dotterbolagsdirektivet kommer kräva en ändring av inkomstskattelagen för att möjliggöra beskattning av utdelning på näringsbetingade andelar i vissa fall. Även andra lagändringar kommer att krävas.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet och vilka förebyggande åtgärder ni behöver ta.

Erik Hultman

Läs vår globala Tax Alert: EU formally adopts proposed linking rule for hybrid loans under Parent-Subsidiary Directive

Läs Rådets pressmeddelande: Council adopts amendment closing tax loophole for corporat groups

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68