Sverige tecknar FATCA-avtalet med USA

Den 8 augusti undertecknade Sverige och USA ett s.k. Model 1 avtal avseende FATCA (”FATCA-avtalet”). För att genomgöra FATCA lämnade Finansdepartementet den 11 augusti en promemoria innehållande ett förslag till genomgripande förändringar i den svenska lagstiftningen.

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act som är en amerikansk lagstiftning. FATCA syftar till att motverka amerikansk skatteflykt. Regelverket riktar sig främst mot utländska finansiella företags (Eng. Foreign Financial Institutions, ”FFI”) och deras skyldighet att identifiera och rapportera sina relationer med amerikanska kontoinnehavare och ägare.   Även utländska icke-finansiella företag (Eng. Non-Financial Foreign Entities, ”NFFE”) regleras under FATCA och kan i visa fall komma att behöva visa sin FATCA-status genom att fylla i en särskild blankett (Eng.”W-8 Forms”) gentemot andra aktörer.

FATCA-avtalet innebär att de svenska företag som klassificeras som FFIs ska registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten (Eng. Internal Revenue Services,”IRS”). Genom FATCA åläggs FFIs att genomföra dokumenterad due-diligence som företagen sedan ska rapportera till Skatteverket avseende förekomsten av amerikanska kontoinnehav. En källskatt om 30 % aktualiseras på exempelvis räntor, försäljningsintäkter och utdelningar från USA för sådana företag som inte uppfyller de krav som FATCA avtalet medför.

Den svenska FATCA-lagstiftningen förväntas trädda i kraft den 1 april 2015. FFIs ska, enligt FATCA-avtalet registrera sig, senast den 1 januari 2015 hos IRS. Vidare ska IRS under den tid Sverige vidtar de interna återgärderna som krävs för införande av FATCA- avtalet, behandla varje svensk FFI som om de fullt ut implementerat de åtgärder som krävs enligt FATCA regelverket. Källskatt ska således inte innehållas i förhållande till svenska FFIs under denna tid.

Kommentar – även icke finansiella företag behöver agera

FATCA har en stor inverkan på svenska finansiella företag såsom banker, livförsäkringsbolag, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsföretag. I praktiken innebär FATCA emellertid att alla svenska företag som tar emot betalningsflöden från USA, emitterar instrument på marknaden, innehas av fonder eller riskkapital etc. på ett eller annat sätt kommer att påverkas. Koncerner såväl inom som utanför den finansiella sektorn behöver kartlägga sina företag, identifiera eventuella amerikanska kontoninnehavare samt registrera och/eller rapportera sin FATCA-status. Klassificeringsprocessen under FATCA -regelverket är mycket komplex då det föreligger flera undantag i regelverket som kan påverka bedömningen för de svenska företag som berörs av FATCA regelverket.

I syfte att undvika att åläggas källskatt om 30 procent bör de svenska företag som kan komma att träffas av FATCA regelverket utföra en FATCA analys som korrekt dokumenteras. Svenska finansiella företag kommer i olika grad att behöva göra ändringar i sina interna system, processer och verksamheter för att uppfylla de dokumentering- och rapporteringskrav som ställs genom FATCA.

Kontakta gärna EY för en diskussion kring de ovan nämnda. Vi har flera experter som arbetar med FATCA som kan ge råd om vilka förebyggande återgärder som er verksamhet måste vidta för att efterleva FATCA.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596  87