Ytterligare avdrag för moms vid representation

Skatterättsnämnden (SRN) har medgett ett bolag avdragsrätt för ingående moms hänförlig till restaurangbesök vid representation med det högre belopp som gällde vid Sveriges anslutning till EU. När representationen dels avser ett restaurangbesök och dels en entrébiljett till en teaterföreställning har SRN funnit att bolaget har avdragsrätt för såväl den ingående moms som hänför sig till restaurangbesöket som den ingående moms som hänför sig till utgiften för teaterbiljetten.

Ett bolag vände sig till SRN för att få veta vilken avdragsrätt för ingående moms som bolaget hade om det vid representation hade en kostnad på 300 kr exkl. moms för restaurangbesök per person. Bolaget ville även veta vilken avdragsrätt för ingående moms som bolaget hade om representationen dels avsåg restaurangbesök om 300 kr per person exkl. moms, och dels entrébiljett till teaterföreställning då biljettkostnaden var 150 kr per person exkl. moms.

Enligt 8 kap. 9 § 1 st. 2 mervärdesskattelagen (1994:200) (ML) får avdrag inte göras för ingående moms som hänför sig till representation och liknande ändamål för vilka den skatteskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen. Enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) får avdrag för utgifter för representation i form av utgifter för lunch, middag eller supé inte överstiga 90 kr per person och måltid med tillägg för moms till den del denna inte får dras av. Av Skatteverkets (SKV) allmänna råd om avdrag för utgifter för representation (SKV A 2004:5) följer att skälig avdragsgill utgift för t.ex. teaterbiljett eller greenfee får anses vara högst 180 kr per person och tillfälle.   

De svenska avdragsbegränsningsreglerna ska tolkas mot bakgrund av undantagsbestämmelsen i art. 176 i momsdirektivet. Enligt EU-rättslig praxis får medlemsstaterna inte genomföra lagändringar som utökar de avdragsbegränsningar som gällde vid deras anslutning till EU. Däremot är det tillåtet att minska tillämpningsområdet för redan befintliga avdragsbegränsningar.

Vid Sveriges anslutning till EU den 1 januari 1995 medgavs avdrag för ingående moms på representationsmåltider om högst 300 kr exkl. moms per person och måltid. SRN konstaterade att Sverige sedan dess genomfört inskränkningar i IL som medfört att avdragsbegränsningen utökats. Eftersom detta är en otillåten avvikelse från art. 176 fann SRN att bolaget därför hade rätt att dra av den ingående momsen på representationsmåltiderna i enlighet med de regler som gällde den 1 januari 1995.

När Sverige gick med i EU gällde att i den mån teaterbesök eller idrottsevenemang o.d. hade förekommit i anslutning till en representationsmåltid skulle även kostnaderna för detta inrymmas i den prisram om 300 kr per person som gällde för måltiden. SRN uttalade att den utökade möjligheten till avdrag för sådana utgifter som införts efter denna tidpunkt omfattas av undantaget i art. 176 och därmed inte strider mot rätten till avdrag. Bolaget hade således rätt att dra av den ingående momsen på teaterbiljetterna om 150 kr per person exkl. moms som frågan avsåg.

Kommentar

Av SRN:s förhandsbesked framgår att de svenska avdragsbegränsningsreglerna avseende ingående moms vid representation är oförenliga med EU-rätten. Detta framgår även av kammarrätten i Göteborgs dom i det s.k. Porsche-målet (Mål nr 24-12, meddelad den 20 september 2013).

Den 19 juni 2014 publicerade Skatteverket tre nya ställningstaganden som beskriver de utökade möjligheterna till avdrag (Dnr 131 222261-14/111, Dnr 131 222269-14/111 och Dnr 131 222275-14/111). Detta förhandsbesked bekräftar det synsätt som SKV ger uttryck för i ställningstagandena.

Företag med större utgifter för representation kan tjäna på att begära omprövning av momsen för tidigare beskattningsår. Det är möjligt att begära omprövning av ett beskattningsår fram till senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Kontakta gärna EY för en diskussion om hur vi kan bistå er med detta.

Förhandsbeskedet: dnr 37-13/I, meddelat 2014-07-04