Förbättrat förhandsbeskedsinstitut – betänkandet i korthet

Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda och företag ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet.

För att förbättra möjligheterna att ansöka om förhandsbesked föreslår utredningen följande:

  • Tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta fler skatter och avgifter, bl.a. arbetsgivaravgifter
  • Förkortning av handläggningstiderna genom att beslutsfattandet i Skatterättsnämnden förenklas
  • Skatteverkets företrädare, Allmänna ombudet, föreslås få utökade möjligheter att ansöka om tillämpningen av lagen mot skatteflykt och frågor i samband med efterbeskattningsprocessen

Avgiften för ansökan föreslås höjas till 10 000 kr – 50 000 kr. Avgiften kan i undantagssituationer sättas ned. Även en grundavgift om 1 000 kr föreslås.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

Vi välkomnar en förenklad och förbättrad möjlighet för skattskyldiga att pröva komplicerade skattefrågor och därmed möjligheten att göra rätt.

 

Annika Arnström och Magnus Wickström