Intäkter från spelautomat var momsfria

Kammarrätten har ansett att en restaurangs intäkter från en i lokalen stående spelautomat var momsfria eftersom omsättningen omfattas av undantaget från moms för lotterier.

En restaurang hade genom avtal med en brittisk spelanordnare gjort en spelautomat tillgänglig för allmänheten genom att placera ut den i restaurangen. Spelautomaten ägdes av ett svenskt bolag som hyrde ut automaten till det brittiska bolaget. Restaurangen ansvarade, i sin tur, för att betala ut vinster till automatspelaren. Som ersättning för medhjälp av främjandet av lotteriet fick restaurangen 30 procent från nettointäkterna av spelautomaten. Automaten innehöll ingen spelprogramvara utan var uppkopplad till utländska servrar och möjliggjorde endast för spelare att spela över internet.

Förvaltningsrätten ansåg i likhet med Skatteverket att intäkterna var momspliktiga. Restaurangen överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Huvudfrågan i kammarrättsprocessen var om omsättningen av spel som gjordes med hjälp av spelautomaten kunde anses vara undantagen från moms och om restaurangens intäkter därför var momsfria med stöd 3 kap. 23 § 5 momslagen.

Kammarrätten hänvisade till Högsta domstolens uttalande i domen NJA 2011 s. 858 och uttalade att omständigheterna i nämnda dom var desamma som i det här aktuella målet. I Högsta domstolens dom fann domstolen att brott mot lotterilagen förelåg då spelombudet, en butik med en i lokalen utplacerad spelautomat, hade anordnat tillståndspliktigt lotteri. Kammarrätten framhöll att i enlighet med förarbetena till lotteriundantaget i ML ska lotterier definieras på samma sätt som i lotterilagen, varför restaurangens överklagande på den grunden borde vinna bifall.    

Kammarrätten ansåg, med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C-464/10 ”TFB”, att unionsrätten inte gav stöd för någon annan slutsats. EU-domstolens aktuella dom avsåg regleringen om undantag för moms för lotterier och förmedling av tjänster i eget namn i då gällande momsdirektiv. Enligt EU-domstolen ska hänsyn bl.a. tas till om spelombudets verksamhet kräver myndighetstillstånd för att avgöra huruvida ett spelombud agerar i eget namn och om omsättningen därmed kan omfattas av undantaget från moms.

Kammarrätten biföll restaurangens överklagande.

Kommentar

Kammarättens dom är den första domen från en kammarrätt där automatspel bedöms utifrån EU-domstolens dom C-464/10 ”TFB”. Kammarrättens dom bekräftar, enligt vår mening, att intäkter från spelautomater av aktuellt slag som placerats i restauranger, butiker och liknande lokaler är undantagna från moms i enlighet med 3 kap. 23 § 5 momslagen.

Spelautomater som ger vinster i pengar likt den aktuella automaten i domen, måste dock särskiljas från s.k. ”förströelsemaskiner”. Förströelsemaskiner är spelautomater som ger vinst i form av frispel eller utökad speltid. Intäkter från spel på förströelsemaskiner har av Skatterättsnämnden ansetts vara momspliktiga (se Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 27-09/I). 

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för din verksamhet.