Återbetalning av ingående moms

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att det förelåg rätt till återbetalning för ingående moms på tjänster som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land trots att tjänsterna betraktades som momsfria i det andra EU-landet. Enligt Kammarrätten är artiklarna i mervärdesskattedirektivet klara och otvetydiga och har därför direkt effekt i Sverige.

Ett bolag tillhandahöll under 2008 s.k. courtagedelningstjänster (förmedling av värdepapper) till en kund i Storbritannien. De aktuella tjänsterna ansågs momspliktiga i Sverige vid nämnda tidpunkt, vilket var ostridigt mellan bolaget och Skatteverket. Storbritannien betraktade tjänsterna som momsfria. Numera anses nämnda tjänster som momsfria i Sverige också.

Frågan i målet var om nämnda tjänster medför återbetalningsrätt enligt 10 kap. 11 § 3 st. 1 p. mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och om det för återbetalning av ingående moms krävs att tjänsterna är momspliktiga i landet från vilka de tillhandahålls och i det land där tjänsterna anses omsatta dvs. i Storbritannien.

I 10 kap. 11 § 3 st. 1 p. ML uppställs det krav på att tjänsterna ska anses som momspliktiga både i landet från vilka de tillhandahålls och i det land där tjänsterna anses omsatta dvs. i Storbritannien.  Enligt mervärdesskattedirektivtes bestämmelser finns det inte något krav på att en transaktion ska vara momspliktig både i det land från vilken tjänsten omsätts och i det land där tjänsterna anses omsatta utan det räcker med att transaktionen är momspliktig i landet från vilka tjänsterna tillhandahålls dvs. i Sverige.

Kammarrätten konstaterade att den svenska regleringen i ML sträcker sig längre än motsvarande artiklar i mervärdesskattedirektivet och att artiklarna i mervärdesskattedirektivet är att anse som klara och otvetydiga och att de har direkt effekt i Sverige. Kammarrätten kom således fram till att bolaget hade rätt till återbetalning av ingående moms då de aktuella tjänsterna ansågs som momspliktiga i Sverige. 

Kommentar

Av Kammarrättens dom framgår att de krav som ställs upp i 10 kap. 11 § 3 st. 1 p. ML för rätt till återbetalning av ingående moms är alltför långtgående. För att rätt till återbetalning av ingående moms ska medges så räcker det med att tjänsterna är momspliktiga i Sverige. Kravet i ML på att tjänsterna anses som momspliktiga i mottagarlandet är inte i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet. 

Tomas Karlsson

Kammarätten i Stockholm, mål nr 2314-1, dom meddelad den 17 juni 2014 

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61