Momsfri verksamhetsöverlåtelse till icke-momspliktigt bolag

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att ett moderbolags förvärv av sitt dotterbolag kan utgöra en momsfri verksamhetsöverlåtelse som avses i 3 kap. 25 § mervärdesskattelagen (ML). Detta trots att moderbolaget inte bedriver momspliktig verksamhet.

Det frågande bolaget (dotterbolaget) bedriver så kallad blandad verksamhet, dvs. både momspliktig och momsfri verksamhet. Före den planerade fusionen bedriver dotterbolagets ägare (moderbolaget) ingen annan verksamhet än att äga aktier, vilket inte är en momspliktig verksamhet. Moderbolaget har således ingen avdragsrätt för ingående moms.

Moderbolaget kommer enligt ansökan till SRN att ta över dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder samt oförändrat fortsätta bedriva dotterbolagets verksamhet.

Det svenska undantaget från moms vid verksamhetsöverlåtelser förutsätter att förvärvaren skulle ha haft avdragsrätt (eller återbetalningsrätt) för den moms som skulle ha debiterats om överlåtelsen inte varit momsfri. I de EU-rättsliga bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelser anges att om förvärvaren inte har full avdragsrätt för moms får medlemstaterna vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att förhindra konkurrenssnedvridning.

Huvudfrågan till SRN var om den planerade fusionen skulle kunna anses vara en sådan momsfri verksamhetsöverlåtelse som avses i 3 kap. 25 § ML trots att förvärvaren inte har full avdragsrätt för ingående moms.

SRN fann att det svenska kriteriet att förvärvaren måste ha rätt till avdrag, eller återbetalning, för moms måste anses lämna utrymme för en så kallad direktivkonform tolkning. Dvs. att kriteriet kan anses vara uppfyllt om det kan klargöras att undantaget vid verksamhetsöverlåtelser med säkerhet inte snedvrider konkurrensen. SRN fann således, i just detta fall, att transaktionen kunde anses omfattas av undantaget för verksamhetsöverlåtelse trots att förvärvaren inte hade full avdragsrätt för moms.

Kommentar

Detta förhandsbesked bekräftar det synsätt som Skatteverket gett uttryck för tidigare. Förhandsbeskedet från SRN visar att det svenska undantaget från moms vid verksamhetsöverlåtelser ska ges ett något vidare tillämpningsområde än vad som framgår direkt ur lagtexten.

Skulle Regeringens förslag om att slopa momsgrupperna bli verklighet kan det finnas behov av omstruktureringar inom koncerner med momsfri finansiell verksamhet och dessa har möjlighet att tillämpa undantaget från moms vid verksamhetsöverlåtelser i enlighet med SRN synsätt.

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för din verksamhet.

Tomas Karlsson och Karl-Magnus Sahlén

Läs förhandsbeskedet här

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61