Två nya förhandsbesked om tillämpningen av den s.k. ventilen (ränteavdrag)

Skatterättsnämnden har meddelat två nya förhandsbesked där frågor avseende tillämpningen av ventilen enligt de ränteavdragsbegränsningsregler som gäller fr.o.m 1 januari 2013 har behandlas.

I det ena förhandsbeskedet gällde frågan ett koncerninternt lån som lämnats till X AB från dess svenska moderbolag för att finansiera koncerninternt förvärv av aktier. Det svenska moderbolaget använde senare sin fordringsrätt avseende lånet som betalning vid ett utländskt koncernbolags apportemission.

Skatterättsnämnden ansåg, med hänsyn till förhållandena kring lånets uppkomst och efterföljande borgenärsbyte, att finansieringen istället hade kunnat ske genom att det svenska moderbolaget lämnat ett kapitaltillskott till X AB på så sätt som avses i ventilens tredje stycke. Nämnden anser därmed att ränteutgifterna för lånet inte får dras av.

I det andra förhandsbeskedet gällde frågan ett lån som lämnats av Kommun Y till det helägda bolaget Z AB som sedan, i egenskap av internbank, lånat vidare medlen till sina helägda dotterbolag på i princip oförändrade villkor. De medel som lånats ut av Kommun Y togs från kommunens överlikviditet och eftersom överlikviditeten inte kan förväntas bestå var det av vikt för kommunen med fasta tidpunkter för när lånen skulle vara återbetalda.

I förarbetena till reglerna om ränteavdrag har en effektiv likviditetshantering inom en koncern tagits upp som exempel på ett affärsmässigt skäl vid tillämpning av ventilen. I förarbetena nämns även att likviditetshantering via en samordnad finansfunktion inte per automatik uppfyller kriterierna för att avdrag ska få göras.

Skatterättsnämnden ansåg att det faktum att kommunen inte kan räkna med att rådande ekonomiska förhållanden består och att man därför valt att låna ner medel istället för att lämna tillskott inte är sådan hänsyn som ska tillmätas betydelse vid tillämpning av reglerna. Eftersom Z AB är ett helägt dotterbolag anser nämnden inte heller att aktiebolagslagens krav för utdelning är sådan hänsyn som bör påverka affärsmässighetsbedömningen. Vid en sammatagen bedömning av alla omständigheter anser nämnden därför att finansieringen inte är affärsmässigt motiverad och medger därför inte avdrag för ränteutgifterna i Z AB.

Kommentar

Nämndens motiveringar i dessa förhandsbesked tyder på att utrymmet för att tillämpa ventilen begränsats ytterligare. Inte ens i fall där en kommun lämnat ett lån till ett koncernbolag som fungerar som internbank är skuldförhållandet affärsmässigt nog för att ventilen ska vara tillämplig. Så länge det inte finns juridiska hinder för att lämna tillskott istället för lån kan det alltså vara svårt att visa att skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.

Båda förhandsbeskeden är överklagade.

 

Linda Segerljung och Johan Rasmussen

Läs det första förhandsbeskedet här (dnr 71-13/D)

Läs det andra förhandsbeskedet här (dnr 38-13/D)