HFD fastställer förhandsbesked angående cost-sharing

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående cost-sharing. Av domen framgår att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster kan vara tillämpligt även om tjänsterna skulle kunna tillhandahållas av någon annan näringsidkare utanför gruppen som måste debitera moms.

Bakgrunden till målet är att två medlemmar i en momsgrupp avsåg att bli medlemmar i en registrerad europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) och skulle förvärva tjänster från denna grupp. Frågan i målet var om tjänsterna som medlemmarna skulle förvärva var undantagna från moms enligt bestämmelsen om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster (s.k. cost-sharing).

Enligt momslagen omfattar undantaget endast sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen. Av momsdirektivet följer att undantaget inte får vålla snedvridning av konkurrensen.

Av EU-domstolens avgörande i mål C-8/01, Taksatorringen, framgår att undantag från skatteplikt inte ska medges om det föreligger en verklig risk för att undantaget, för närvarande eller i framtiden, kan vålla snedvridning av konkurrensen. Det är undantaget i sig som inte får vålla snedvridning av konkurrensen. Om grupperna är garanterade att behålla sina medlemmar som kunder, oberoende av huruvida skatteplikt eller undantag från skatteplikt föreligger, kan det inte anses att det är det undantaget från skatteplikt som de beviljas som utestänger oberoende aktörer från marknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade inledningsvis att de tjänster som skulle tillhandahållas inom den aktuella intressegruppen huvudsakligen var sådana tjänster som skulle kunna tillhandahållas av utomstående leverantörer. Enligt momslagens regler kunde undantaget från skatteplikt således inte medges. Enligt domstolen var undantaget i momslagen förenligt med direktivet. HFD uttalade dock att det i ett enskilt fall inte kan uteslutas att momslagens begränsning av undantaget till sådana tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan skulle kunna visa sig vara alltför långtgående. Mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av direktivet borde avsteg då kunna medges. Detta innebär att om det klarlagts att ett undantag från skatteplikt avseende en viss tjänst inte innebär en verklig risk för konkurrenssnedvridning för närvarande eller i framtiden bör skattefrihet vara möjlig, även om tjänsten skulle kunna tillhandahållas av någon annan utanför gruppen.

HFD fann att de uppgifter som lämnats om samarbetet inom gruppen inte utgjorde grund för slutsatsen att det inte fanns en verklig risk för konkurrenssnedvridning om de aktuella tjänsterna befriades från moms. Därför fanns det inte skäl att frångå regeln i momslagen. Undantaget var således inte tillämpligt.

Kommentar

HFD:s dom innebär att det finns en möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt på tillhandahållanden av sådana tjänster som även tillhandahålls av en näringsidkare utanför gruppen som måste ta ut moms. Enligt vår uppfattning borde detta innebära att undantaget skulle kunna tillämpas om gruppen var garanterad att behålla sina medlemmar som kunder. Det är nämligen undantaget i sig som inte får vålla snedvridning av konkurrensen.

Enligt HFD:s uppfattning är undantaget i momslagen förenligt med direktivet. Mot bakgrund av att HFD uttalat att det i vissa fall bör vara möjligt att göra avsteg från momslagen och istället tillämpa direktivet kan det dock ifrågasättas om så verkligen är fallet.

Du är välkommen att kontakta oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för ditt företag.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61