Avdragsrätt för ingående moms begränsas av s.k. ägarverksamhet

Kammarrätten i Stockholm har bedömt att ett moderbolags avdragsrätt för ingående moms ska begränsas vid inköp av förvaltningstjänster som sålts vidare till koncernbolag. Begräsningen av avdragsrätten föreligger på grund av att ägandet av dotterbolag från ett momsperspektiv ansågs vara en ”icke-ekonomisk” verksamhet.

Bakgrunden till kammarrättens avgörande är att bolaget ifråga investerade i fastigheter genom att via dotter- och dotterdotterbolag förvärva kommersiella fastigheter belägna i Baltikum. De kommersiella fastigheterna ägs av nationella bolag i respektive land. För drift och underhåll av fastigheterna har moderbolaget kontrakterat ett bolag i Estland. Det estniska bolaget fakturerade moderbolaget för de utförda tjänsterna enligt avtal. Moderbolaget i sin tur fakturerade dotterdotterbolagen en avtalsenlig ersättning som understeg kostnaden för förvaltningen av respektive fastighet.

Skatteverket har efter kontroll begränsat moderbolagets avdragsrätt för ingående moms hänförlig till de förvärvade förvaltningstjänsterna. Skatteverket hävdade att moderbolagets verksamhet, genom målet att maximera avkastningen på investerat kapital, inte kunde anses vara en ”vanlig rörelsedrivande verksamhet”. Denna ägarverksamhet skulle enligt Skatteverket anses falla utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde.

Skatteverket hänförde mellanskillnaden av förvaltningsarvodet och kostnaden för förvaltningen till den ”icke-ekonomiska” verksamheten och begränsade avdraget för ingående moms till 10 procent efter en schablon som beräknats av Skatteverket. Moderbolaget å sin sida hävdade att inköpen av förvaltningstjänsterna till fullo var hänförliga till den utåtriktade och momspliktiga verksamheten som bestod i att tillhandahålla dotterdotterbolagen förvaltningstjänster. Att moderbolaget inte fick full täckning för sina kostnader för inköpet av dessa tjänster skulle inte påverka avdragsrätten för ingående moms.

Kammarätten ansåg, i likhet med förvaltningsrätten, att moderbolagets huvudsakliga verksamhet utgjordes av ägar- och investeringsverksamhet, som inte är en ekonomisk verksamhet i momshänseende, och att de förvaltningstjänster som moderbolaget köpt in för dotterdotterbolagens räkning till största del skulle hänföras till ägarverksamheten. 

Kommentar

Resonemanget att ägandet utgör en särskild verksamhet som faller utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde har inte tidigare lyfts fram av Skatteverket. Här ska särskilt noteras att Skatteverket uttalar detta i samband med verkets resonemang om riskkapitalverksamhet. Det får också noteras att Kammarrätten i Stockholm i stort gör samma avgränsning som Skatteverket. Tanken på att de i domen framkomna principerna skulle kunna tillämpas på alla koncerner framstår för oss som främmande.  Målet är oaktat detta av stort intresse för bolag som verkar inom riskkapitalsektorn.

Vidare är det intressant att Skatteverket, i motsats till vad som föreskrivs i aktiebolagslagen, anser att en strävan efter maximal avkastning på bolagets kapital inte är ett vanligt förekommande mål för verksamheten i ett aktiebolag.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor om hur det ovanstående påverkar din verksamhet.