Regeringen föreslår skärpning av reglerna om arbetskraftinvandring

På måndag den 5 maj förväntas regeringen tillsammans med miljöpartiet lämna över en proposition till riksdagen med förslag om förändring av reglerna om arbetskraftinvandring. Syftet är att motverka missbruk från arbetsgivares sida samt att öka tryggheten för arbetstagarna.

Regeringen har presenterat tre åtgärder som ska säkerställa att nämnda syften uppnås. Till att börja med kommer Migrationsverket under löpande tillståndstid att kunna kontrollera om förutsättningarna för arbetstillstånd, exempelvis kollektivavtalsenlig lön, är uppfyllda. Kontrollerna kommer att ske utifrån såväl ett systematiskt urval som genom stickprov. Migrationsverket kommer dessutom att ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa när missbruk upptäcks.

Vidare kommer Migrationsverket ges möjlighet att begära in uppgifter om anställningsvillkor från arbetsgivare. Lämnar arbetsgivaren osanna uppgifter eller förtiger sanningen så kommer denne att kunna dömas för brott.

Till sist kommer arbetstagarens trygghet att stärkas genom rätt till längre omställningsperiod vid uppsägning under Migrationsverkets utredning. De får nu ytterligare en månad på sig (totalt 4 månader) att söka ny anställning eller tillstånd. Tanken är att arbetstagarens beroendeställning ska minska i och med de utökade möjligheterna att finna nytt arbete. Arbetstagaren ska i samband med ansökan och beslut informeras av Migrationsverket om krav ifråga om arbetsvillkor, möjligheten till omställning, rätten till innestående ersättning samt om rätten till medlemskap i en arbetstagarorganisation.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor med anledning av det ovanstående.

Sarah Gardner och Linda Ingsberg

Kontakt
Sarah Gardner
08-520 597 05