Omsättning av vindkraftverk

Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked konstaterat att omsättning av vindkraftverk anses som två skilda tillhandahållanden.

Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked behandlar ett bolags överlåtelse av vindkraftverk. Ett bolag avsåg att sälja ett vindkraftverk och av avtalet mellan bolaget och köparen framgick att bolaget skulle överlåta ett vindkraftverk samt rätten att nyttja marken där vindkraftverket var placerat. Bolaget ställde frågan till SRN om omsättningen av ett vindkraftverk och nyttjanderätten till marken som vindkraftverket stod på samt vissa andra tillstånd och rättigheter, i enlighet med avtalet, ur momssynpunkt skulle betraktas som en sammansatt transaktion eller två separata transaktioner.

SRN bedömde att nyttjanderätten till marken hade ett självständigt ekonomiskt värde för köparen vid sidan av det värde som nyttjanderätten hade i för den elproduktion som avsågs bedrivas med vindkraftverket. Överlåtelsen av nyttjanderätten till marken kunde därför inte anses vara underordnad överlåtelsen av vindkraftverket. Överlåtelserna ska därför bedömas var för sig ur momssynpunkt.

Av avtalet framgick att nyttjanderätten till marken bestod av ett anläggningsarrende, rätt till anläggande av väg och nyttjanderätt till viss väg. SRN ansåg att anläggningsarrendet var den huvudsakliga prestationen och att anläggandet av väg och nyttjanderätten till väg var ett medel för köparen att på bästa sätt tillgodogöra sig själva markupplåtelsen. Rätten till anläggande av väg och nyttjanderätt till viss väg bedömdes därför vara underordnade upplåtelsen av marken och skulle därför, ur momssynpunkt, behandlas på samma sätt som överlåtelsen av nyttjanderätten till marken i sig. SRN bedömde att den planerade överlåtelsen av nyttjanderätten till marken var undantagen från moms.

SRN ansåg att vindkraftverkets byggnad (d.v.s. fundament och torn) utgjorde fast egendom. SRN hänvisade i detta avseende dels till tidigare praxis; HFD 2012 ref. 53 samt till C-315/00, Rudolf Maierhofer. Överlåtelser av fast egendom (d.v.s. fastighet) är undantagna från moms. SRN ansåg dock att vindkraftverkets maskinella utrustning, såsom vindkraftverkets rotor, maskinhus, växellåda och generator fick anses utgöra verksamhetstillbehör (en ”maskin”). Överlåtelser av verksamhetstillbehör är inte undantagna från moms.

Enligt SRN kännetecknas en överlåtelse av ett vindkraftverk av den möjlighet till elproduktion som vindkraftverket möjliggör. SRN ansåg därför att överlåtelsen av vindkraftverket i sin helhet (byggnaden och maskinen) skulle ses som ett sammansatt tillhandahållande. Enligt SRN fick elproduktionen och därmed ”maskinen” anses vara mer betydelsefull för köparen är själva byggnaden. Dessutom utgjorde ”maskinen” en stor del av vindkraftverkets värde. Bolagets överlåtelse av vindkraftverk skulle därför i sin helhet ses som ett sammansatt tillhandahållande av ett verksamhetstillbehör som var föremål för moms.

Sammanfattningsvis skulle bolagets tillhandahållande därför ses som två separata överlåtelser: en momsfri överlåtelse av ett arrende (nyttjanderätten till marken) och en momspliktig överlåtelse av en maskin (vindkraftverket).

Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Kommentar

Skatterättsnämndens bedömning innebär att en uppdelning i liknande fall måste ske vid en överlåtelse av vindkraftverk där en del ska behandlas som överlåtelse av arrende, och därmed är undantagen från moms, och den andra delen ska behandlas som en momspliktig omsättning av en maskin.    

Tidigare har Skatteverket i ett ställningstagande daterat 2011-06-20 uttalat att överlåtelse av vindkraftverk (hela fundament) som inte har tagits i drift inte är en momspliktig transaktion. I ställningstagandet nämns även momshanteringen av vindkraftverk som har tagits i bruk. Skatteverket uttalar i ställningstagandet att ett vindkraftsverk som tagits i bruk och som överlåts till någon som ska fortsätta verksamheten kan utgöra en momsfri verksamhetsöverlåtelse. I förhandsbeskedet nämns inte detta varför frågan om det fortfarande gäller är oklar.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur ovanstående påverkar din verksamhet.