Förändrade momsregler aviseras inför budgetpropositionen 2015

Idag presenterade Finansdepartementet sin promemoria ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015” där vissa förändringar som föreslås gälla från och med
1 januari 2015 presenterades.

En viktig förändring som föreslås är att möjligheten att bilda momsgrupper för företag inom den finansiella sektorn och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden ska slopas. Mer specifikt innebär det att 6 a kap. i mervärdesskattelagen ska upphöra att gälla.

Som skäl till förändringen anges att möjligheten till gruppregistrering har medfört en snedvridning av produktion och konsumtion till den finansiella sektorns fördel på bekostnad av andra sektorer som bedriver momspliktig verksamhet. Ett sätt att göra beskattningen mer neutral är enligt promemorian att ta bort möjligheten till gruppregistrering. Ett slopande av möjligheten till gruppregistrering anses även kunna undanröja de konkurrensproblem som finns mellan stödföretag i en momsgrupp och fristående företag som bedriver liknande verksamhet.

Även avseende företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden framhålls konkurrenssnedvridning som skäl för slopande av möjligheten till gruppregistrering och promemorian fastslår kort att det inte föreligger tillräckliga skäl för att behålla denna möjlighet.

En konsekvens för företag som tidigare tillhört en momsgrupp och som bedriver momsfri verksamhet blir att de kommer att få ökade kostnader för ingående moms. När reglerna om gruppregistrering avskaffas upphör momsgruppen att behandlas som en beskattningsbar person. Det är i stället de företag som har ingått i gruppen som kan bli skattskyldiga och ha rätt till avdrag. Med anledning av det bör enligt promemorian även momsgruppens rättigheter och skyldigheter att jämka ingående skatt för en investeringsvara övergå till den person som äger varan.

Är momsgruppen frivilligt skattskyldig för uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet övertas vid ikraftträdandet momsgruppens frivilliga skattskyldighet av den i gruppen som äger fastigheten eller som innehar hyres- eller bostadsrätten.

Ytterligare en förändring som föreslås är att beloppsgränsen för att få utfärda en förenklad faktura höjs till 4 000 kronor inklusive moms. Denna ändring anser promemorian kommer att leda till en förenklad hantering av moms.

Tobaksskatten på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak föreslås höjas med 4 procent samtidigt som punktskatten på snus föreslås höjas med 22 procent. Alkoholskatten på öl, vin, samt andra jästa drycker än vin och öl föreslås även den att höjas med 9 procent. Alkoholskatten på sprit höjs däremot med 1 procent. De som kommer att beröras av förändringarna är de företag som är skattskyldiga för tobak- respektive alkoholskatt. Promemorian bedömer att den administrativa bördan för dessa företag inte kommer att öka.

Vidare föreslås att fordonsskatten höjs för flertalet personbilar, lätta bussar samt för lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet. Höjningen sker genom att utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet tas ut sänks från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer samt genom att koldioxidbeloppet höjs från 20 till 22 kronor. För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, höjs koldioxidbeloppet från 10 till 11 kronor.  Samtidigt höjs bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna lätta fordon från 2,33 till 2,37.

Även vad gäller det viktbaserade systemet, som är aktuellt för äldre fordon, kommer fordonsskatten att höjas. Fordonsskatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar höjs med ca 11 procent för dieseldrivna fordon och ca 14 procent för övriga fordon.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61