Tryckerimoms – efterbeskattning genom följdändring anses uppenbart oskälig

Förvaltningsrätten har i ett nyligen publicerat ”tryckerimomsmål” funnit att Skatteverkets efterbeskattning genom följdändring varit uppenbart oskälig eftersom efterbeskattningen rörde redovisningsperioder för vilka bolaget saknat skyldighet att bevara räkenskapsmaterial. Förvaltningsrätten har därför upphävt Skatteverkets beslut om efterbeskattning. Domen är meddelad efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i tryckerimomsfrågan men skiljer sig i vissa intressanta avseenden från HFD:s inställning.

Bakgrunden till förvaltningsrättens avgörande* är att Skatteverket hade beslutat att efterbeskatta ett förlag genom följdändring. Efterbeskattningsbeslutet fattades med anledning av Skatteverkets tidigare beslut om att betala ut mellanskillnaden mellan 6 och 25 procents moms till förlagets tryckerie avseende försäljning av tryckta produkter till förlaget (en utbetalning som gjordes med stöd av EU-domstolens dom i mål C-88/09 ”Graphic Procédé”). Efterbeskattningen gällde redovisningsperioderna oktober 2004 – september 2005 och Skatteverkets beslut fattades den 18 april 2013.

Förlaget överklagade Skatteverkets efterbeskattningsbeslut till förvaltningsrätten som konstaterade följande.  Reglerna om efterbeskattning genom följdändring i den då gällande skattebetalningslagen ställde inte något krav på att huvudbeslut och följdbeslut ska avse samma sak. Med hänsyn till att tryckeriets utgående skatt utgjorde förlagets ingående skatt så kunde ett följdändringsbeslut fattas. Förlaget invände att Skatteverket inte kunde ha fattat det aktuella beslutet om efterbeskattning genom följdändring baserat på huvudbeslutet eftersom det inte framgick av huvudbeslutet om förlaget hade dragit av den aktuella ingående momsen. Enligt förvaltningsrätten var detta normalt sett inte en brist som medförde att efterbeskattning genom följdändring inte kunde tillämpas eftersom frågan om köparens avdrag skulle kunna avgöras utifrån en avstämning mot dennes bokföring. I det aktuella fallet så hade dock Skatteverkets beslut (och övervägande) skickats ut till förlaget vid en tidpunkt då bolaget inte längre har haft någon skyldighet att bevara räkenskapsmaterial för de aktuella redovisningsperioderna. Förvaltingsrätten ansåg därför att Skatteverkets beslut om efterbeskattning genom följdändring var uppenbart oskäligt och upphävde Skatteverkets beslut.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen har i två ”tryckerimomsmål” uttalat att det finns ett sådant samband mellan säljarens utgående moms och köparens ingående moms att efterbeskattning genom följdändring kan tillämpas, i vart fall om köparen bedriver en verksamhet som fullt ut medför skattskyldighet. Det är därför något förvånande att förvaltningsrätten ställer upp ett krav på att det ska framgå av huvudbeslutet (dvs. beslutet om tryckeriets utgående moms) om köparen (dvs. förlaget) har dragit av den aktuella momsen för att följdändring ska kunna ske (förutsatt att kontroll av bokföringen inte kan ske). Om förvaltningsrätten istället hade anfört att det ska framgå av huvudbeslutet att den aktuella utgående momsen har fakturerats till köparen hade vi bättre förstått förvaltningsrättens dom men det får anses uppenbart att förvaltningsrätten inte delar Högsta förvaltningsrättens syn på frågan om följdändring.

Enligt vår mening är det likaledes underligt att förvaltningsrätten anser att det inte är en fråga om en sådan utredning som omöjliggör efterbeskattning genom följdändring i det fall Skatteverket behöver göra en avstämning av bolagets redovisning för att kunna fatta beslut. Enligt vår mening så ska huvudbeslutet innehålla all sådan information som behövs för att fatta följdbeslutet. Om det är nödvändigt att granska bokföringen för att kunna säkerställa ett korrekt följdbeslut, så är det enligt vår mening inte längre möjligt att tillämpa reglerna om efterbeskattning om följdändring. Det förefaller sannolikt att Skatteverket kommer överklaga förvaltningsrättens dom.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Martin Carlsson

*Förvaltningsrätten i Malmö, den 10 mars 2014, mål nr 867-13, 8680-13 och 10104-13

Du kan även läsa mer om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande här

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79