Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar tryckerimomsmål till kammarrätten

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen prövningstillstånd i ett antal tryckerimomsmål och valde efter prövning att återförvisa målen till Kammarrätten i Stockholm för bedömning av rekvisitet ”uppenbart oskäligt”.

Bakgrunden till återförvisningen av målen är att Skatteverket hade överklagat två domar från Kammarrätten i Stockholm angående så kallad ”tryckerimoms” till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD fann att det fanns skäl för att ta upp målen till prövning och meddelade prövningstillstånd. Vid HFD:s genomgång av kammarrättens domar fann domstolen att kammarrätten bedömt att följdändring inte kunde ske men att kammarrätten inte hade bedömt om det kunde anses uppenbart oskäligt att fatta beslut om efterbeskattning genom följdändring i de aktuella målen. HFD hänvisade till en av sina två tidigare domar om tryckerimoms (mål nr 3291-13) och framhöll att HFD fastställt att det är möjligt att fatta ett följdbeslut baserat på ett huvudbeslut avseende utbetalning av moms till tryckerierna och att HFD i den tidigare domen funnit att det inte var uppenbart oskäligt att efterbeskatta tryckeriets kund. Eftersom kammarrätten inte hade bedömt om det skulle kunna vara uppenbart oskäligt att efterbeskatta bolagen genom följdändring i de här aktuella målen så valde HFD att återförvisa målen till kammarrätten för bedömning i denna del.

Kommentar

HFD har i två tidigare domar uttalat att det är uppenbart oskäligt att efterbeskatta tryckerikunder i det fall det är omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att få ersättning från tryckeriet för den felaktiga moms som tryckerikunden har betalat till tryckeriet. Det är idag oklart när det ska anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning men enligt HFD är så åtminstone fallet om tryckeriet är insolvent. Enligt vår mening bör det vara likaledes omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att få ersättning om tryckeriet är likviderat eller under likvidation. I det fall tryckerikunden har begärt ersättning från tryckeriet och tryckeriet vägrar att ersätta tryckerikunden, så bör det, enligt vår mening, också anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning eftersom tryckerikunden i sådana fall måste driva en civilrättslig process mot tryckeriet för att ha någon möjlighet till ersättning. En process som det i dagsläget är osäkert att tryckerikunden vinner och som sannolikt kommer vara förenad med höga kostnader. Även om det skulle visa sig att det finns en civilrättslig skyldighet att för tryckeriet att ersätta tryckerikunden så bör det, enligt vår mening, anses som orimligt svårt i det fall process krävs för att få ersättning. I sammanhanget kan det vara värt att notera att Tingsrätten i Stockholm i ett fall funnit att ett tryckeri inte var skyldigt att ersätta en tryckerikund för den moms om 25 procent som tryckeriet felaktigt fakturerat kunden, när 6 procent moms skulle ha utgått (se mål nr T 9633-12).  

En intressant fråga i sammanhanget är vad som händer om ett tryckeri utbetalar ersättning till en tryckerikund och därefter går i konkurs och ersättning återkrävs genom regler om återvinning i konkurs. Skulle det då anses omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet och vad händer om tryckerikunden blir efterbeskattad genom följdändring när ersättningen betalas ut, d.v.s. innan tryckeriet går i konkurs?

Du är välkommen att ta kontakt med oss på EY om du har funderingar om hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Martin Carlsson

Se Högsta förvaltningsdomstolens domar:

Se även vår tidigare artikel Högsta förvaltningsdomstolen avgör “tryckmomsdomarna”

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79