Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

Regeringen har utsett en särskild utredare med syfte att få till en översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

Bakgrunden till utredningen är bland annat den situation att beskattningen för den som överlåter sitt företag inom familjen i vissa fall kan bli betydligt högre än om företaget istället avyttras till en extern part. Enligt regeringen är det angeläget att få säkerställt att överlåtelse av kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas på ett likformigt sätt i så stor utsräckning som möjligt oavsett om andelar överlåts inom eller utom närståendekretsen. Samtidigt är det viktigt att regelverket inte skapar möjlighet till inkomstomvandling eller kringgående av 3:12-reglerna. Den tillsatta utredaren har särskilt till uppgift att:

  • kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående,
  • analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmansföretagsdelägare som genomför ägarskifte inom respektive utom närståendekretsen, och
  • föreslå lämpliga förändringar, om de slutsatser som kan dras av analysen visar att det finns ett behov därav.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015. Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur det ovanstående påverkar dig och ditt företag.

Magnus Wickström