Klassificering av delar vid sammanfogning till slutlig vara.

EU-domstolen har i ett nyligen avgjort mål gällande klassificering av skor samt delar till skodon funnit att sådana delar som importeras i syfte att efter importen, utan vidare bearbetning, sammanställas till skor i importlandet ska klassificeras som skor vid importen och inte som separata delar till skodon.

Bakgrunden till EU-domstolens (EUD) avgörande är en fransk skotillverkare som mellan 1998 och 2000 importerade delar som var nödvändiga för tillverkning av sportskor. Delarna importerades separat och sammanställdes till färdiga skor i Frankrike. De separata delarna importerades med en tullsats om 3 – 6,3 procent. En färdig sko av samma slag genererade vid tillfället för importen en tullsats om 17, 6 procent (i dag 17 procent).

Som stöd för bedömningen för vad som ska anses vara ytterligare bearbetning eller endast sammanfogning av färdiga delar avsedda att sättas ihop hade den franska tullmyndigheten hänvisat till de förklarande anmärkningarna till den allmänna tolkningsregeln 2 a i den Kombinerade nomenklaturen (EEG) 2658/87, i vilken andra delen av regel 2 a förskriver att ”en komplett eller färdigarbetad vara som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop skall klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan”.

Skotillverkaren ansåg att ytterligare bearbetning ägt rum vid sammanställningen av sportskorna och att en tillämpning av de lägre importtullsatserna därför skulle vara befogad. Detta eftersom bl.a. uppruggning längs yttersulans kanter och längs överdelens nederdel gjorts, samt att en icke importerad bakkappa därefter hade formats genom fuktning för att sedan sammanfogas med övriga delar.

EUD bedömde att ovan nämnda bearbetning låg inom ramen för vad som ska betraktas som vanlig sammanställning av färdig sportsko och att delarna inte kunde anses ha gått igenom en sådan bearbetning för att kunna klassificeras som något annat en färdig sportsko. Domstolen ansåg dock att de importerade delar som inte använts vid skotillverkningen skulle kunna klassificeras som delar till skodon med de lägre tullsatserna.

Kommentar

Domen är särskilt intressant för de företag som importerar färdiga delar för sammansättning till slutlig vara i Sverige eller inom EU. Av domen framgår såldes att import av delar som ska sammanfogas till en färdig vara inte nödvändigtvis ska klassificeras som delar utan istället som den färdiga varan.

Du är välkommen att ta kontakt med oss på EY om du har frågor om hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Zoran Dimoski

Kontakt
Zoran Dimoski
08-520 592 60