Högsta förvaltningsdomstolen avgör ”tryckmomsdomarna”

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två s.k. ”tryckmomsmål” dvs. mål om efterbeskattning genom följdändring. Enligt domstolen kan följdändring tillämpas och kunder till tryckerier kan få sin ingående moms nedsatt, dvs. bli återbetalningsskyldiga för moms de har fakturerats av tryckerier.

Bakgrunden till den fråga som nu avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är en tidigare feltolkning av vad tryckerier tillhandahåller. Enligt Skatteverkets tidigare tolkning tillhandahöll tryckerier tjänster som var föremål för 25 procent svensk moms. En dom från EU-domstolen klargjorde dock att tryckeriers tillhandahållanden i många fall utgör varor. Vissa varor, t.ex. böcker och tidningar, är föremål för moms om 6 procent. Som en följd av klargörandet från EU-domstolen beviljade Skatteverket därför tryckerier återbetalning av moms (mellanskillnaden mellan 25 och 6 procent) eftersom tryckerierna ansågs ha tillhandahållit en och samma kund varor som var föremål för moms om 6 procent moms och inte tjänster som var föremål för moms om 25 procent. Skatteverket vände sig därefter mot tryckeriernas kunder och hävdade att kunden skulle återbetala ingående moms motsvarande den utgående moms som Skatteverket hade återbetalt till tryckerierna. Kunderna överklagade Skatteverkets beslut.

Enligt HFD föreligger ett sådant direkt samband mellan tryckeriernas utgående skatt och kundens ingående skatt, att ett beslut om kundens ingående skatt kan fattas baserat på Skatteverkets beslut om tryckeriernas utgående skatt. Sambandet förutsätter enligt HFD att kunden bedriver fullt ut momspliktig verksamhet och därför har full avdragsrätt för ingående moms. HFD anser inte heller att det kan anses uppenbart oskäligt att tillämpa följdändring i dessa fall bl.a. eftersom det inte framgick i målen att kunden inte kunde få, eller ens hade begärt, ersättning från tryckerierna.

Kommentar

Uttalanden i HFD:s dom tyder enligt vår mening på att efterbeskattning genom följdändring kan tillämpas under förutsättning att tryckeriets kund bedriver fullt ut momspliktig verksamhet. I det fall kunden inte bedriver fullt ut momspliktig verksamhet (och därför har begränsad avdragsrätt) kan efterbeskattning genom följdändring, enligt vår mening, sannolikt inte tillämpas.

Enligt vår mening tyder HFD:s avgörande även på att efterbeskattning inte kan tillämpas i de fall tryckeriet är på obestånd eller har likviderats. Det är vidare oklart om efterbeskattning genom följdändring kan tillämpas i de fall en kund har begärt men inte fått ersättning från tryckeriet och tryckeriet inte är på obestånd.

De tryckmomsmål som har vilandeförklarats i förvaltningsrätter och kammarrätter kommer sannolikt att avkunnas snart. Det är idag oklart om HFD kommer att medge prövningstillstånd för de tryckmomsmål som redan avgjorts på kammarrättsnivå.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Martin Carlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79