Sexmånadersregeln prövad vid kortare avbrott i Sverige och i tredje land

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att sexmånadersregeln är tillämplig på person som arbetar och vistas i ett land utomlands, även om personen i perioder kommer att arbeta i andra länder utomlands. Regelbundet arbete i andra länder anses inte som ett sådant kortare avbrott av vistelsen utomlands som innebär att sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Skatteverket förväntas till följd av HFD:s dom ändra sitt ställningstagande om att en vistelse utanför arbetslandet i mer än 96 dagar ska medföra att sexmånadersregeln inte kan tillämpas.

Bakgrunden till HFD:s avgörande är att en obegränsat skattskyldig kvinna i Sverige fått ett erbjudande om en ettårig anställning, med möjlighet till förlängning, hos ett koncernbolag i land Z. Kvinnan kommer att bo och vistas i land Z. Kvinnans anställning inkluderar att hon även ska arbeta i koncernsbolag i land X och land Y. Arbetet i land X och land Y kommer att bestå av veckovisa uppdrag som sammanlagt uppgår till minst 100 dagar per år. Tiden kommer sannolikt fördelas jämt mellan länderna. Utöver detta kommer kvinnan att spendera sin semester om 30 dagar i Sverige.

Skatteverket hävdade att ett sådant anställningsförhållande inte kan medföra att sexmånadersregeln är tillämplig då antalet dagar för kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande enligt regeln i 3 kap. 10 § inkomstskattelagen (IL) har överskridits.

När frågan var föremål för Skatterättsnämndens bedömning anförde kvinnan att uppehåll i land X och Y i samband med anställningen i land Z inte utgör att något avbrott i vistelsen utomlands. Skatterättsnämnden ansåg att hänsyn måste tas till att förarbetena till lagregeln om kortare avbrott är ifrån 1985. Den lydelse som sexmånadersregeln hade då uppställde emellertid delvis andra krav för undantag från skattskyldighet än vad som gäller idag. Med hänsyn till detta får tillämpningen av regeln i 3 kap. 10 § IL vid en prövning av sexmånadersregeln anses begränsad till att enbart gälla uppehåll i Sverige.

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till HFD som nu gör samma bedömning som nämnden och därmed fastställer förhandsbeskedet.

Kommentar

Vid liknande bedömningar är det av vikt att personen blir beskattad för utfört arbete för att sexmånadersregeln ska vara tillämplig. Däremot spelar det ingen roll vem som betalar ut lönen. Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om hur det ovanstående påverkar dig eller din verksamhet.