Nekad avdragsrätt för felaktigt debiterad utgående moms hänförlig till byggtjänster

EU-domstolen har slagit fast att EU-rätten inte utgör hinder mot att en neka en köpare avdragsrätt för fakturerad moms, som rättligen skulle ha betalats och rapporterats genom förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, även om säljaren gått i konkurs och det således inte är möjligt att kreditera den aktuella fakturan.

Bakgrunden till EU-domstolens avgörande var ett rumänskt bolag som hade ingått ett avtal med en tjänsteleverantör om utförande av byggtjänster. För dessa arbeten ställde tjänsteleverantören ut en vanlig faktura med moms. Inledningsvis medgavs bolaget avdragsrätt för den ingående momsen, men vid en senare kontroll beslutade den rumänska skattemyndigheten att kräva återbetalning av momsen eftersom reglerna om omvänd betalningsskyldighet var tillämpliga på de aktuella tjänsterna. Den av tjänsteleverantören tidigare utställda fakturan var således felaktig. Tjänsteleverantören hade försatts i konkurs, vilket medförde att den aktuella fakturan inte kunde krediteras.

EU-domstolen hade i målet att ta ställning till om EU-rätten utgjorde ett hinder för att bolaget skulle nekas avdragsrätt för den moms som felaktigt fakturerats av tjänsteleverantören. EU-domstolen konstaterade att bolaget hade betalt säljaren ett momsbelopp som säljaren felaktigt hade angivit på fakturan och sedan gjort avdrag för denna moms som ingående moms. Enligt reglerna om omvänd betalningsskyldighet skulle köparen istället ha redovisat och betalat moms på fakturan. Momsbeloppet, som hade debiterats, var således felaktigt debiterat och eftersom transaktionen inte uppfyllde de materiella villkoren för att leverantören skulle vara skattskyldig till moms saknade bolaget avdragsrätt för denna moms. Det faktum att tjänsteleverantören gått i konkurs och att det således inte var möjligt för bolaget att återfå den betalda momsen från leverantören medförde inte att det skulle strida mot EU-rätten att neka bolaget avdragsrätt.

Kommentar

Denna dom utgör ett tydligt exempel på hur viktigt det är att som köpare av varor och tjänster som kan vara föremål för omvänd beskattning, t.ex. byggtjänster, kontrollera att tjänsteleverantören har hanterat momsen korrekt vid faktureringen. Det är således inte tillräckligt att förlita sig på tjänsteleverantörens fakturor. Av ett tidigare avgörande från EU-domstolen, mål C-94/10, framgår att om det skulle vara orimligt svårt för en köpare som fått bära kostnaden för felaktigt uttagen moms, måste det finnas en möjlighet för köparen att rikta sitt ersättningskrav direkt mot staten. Detta gäller särskilt om den skattskyldige gått i konkurs. Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet och hur ni kan hantera de aktuella momsriskerna.

Elin Ek och Tomas Karlsson

EU-domstolens dom den 6/2-2014 i mål C-424/12

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61