OECD publicerar utkast till gemensam mall för dokumentation av internprissättning

OECD publicerade nyligen ett dokument ”Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting” innehållandes ett förslag till en gemensam mall för dokumentation av internprissättning, s.k. country-by-country reporting.

Den av OECD föreslagna dokumentationsmallen sätter stora krav på multinationella koncerner att tillhandahålla utförlig information om varje bolag inom koncernen. Det publicerade dokumentet innehåller även en utveckling av vad som tidigare kommit till uttryck genom OECD:s ”White Paper on Transfer Pricing Documentation” där en koordinerad dokumentationsmetodik föreslogs bestående av dels en ”masterfile” och dels en ”country file”. Läs mer om OECD:s tidigare förslag här. Country-by-country reporting-mallen är föreslagen att inkluderas i masterfilen och i det följande fokuseras särskilt på denna country-by-country rapporteringsmall.

OECD är av åsikten att den information som ska tillhandahållas i rapporteringsmallen kommer att underlätta riskbedömningsarbetet för de nationella skattemyndigheterna. Det konstateras dock att den tillhandahållna informationen inte ska ersätta en detaljerad internprissättningsanalys och att informationen inte ska utgöra avgörande bevis för att internprissättningen är korrekt alternativt inte korrekt. Viktigt att nämna i sammanhanget är att OECD betonar att den föreslagna mallen endast ska ses som ett första utkast och att den inte nödvändigtvis uttrycker en samlad åsikt från samtliga av OECDs arbetsgrupper.

Såsom nämnts ovan innehåller rapporteringsmallen krav på att det tillhandahålls utförlig information om varje bolag (inkluderat fasta driftställen) inom en koncern. De berörda bolagen omfattar koncernens moderbolag och samtliga bolag som anses vara i intressegemenskap med moderbolaget enligt föreskrifterna i OECD Guidelines. Dessutom kommer varje fast driftställe med en separat resultaträkning för tillsyns-, finansiell rapporterings-, intern hanterings- eller skatteändamål att betraktas som ett bolag inom koncernen och ska således rapportera uppgifter i det land där det fasta driftstället är beläget.

Den obligatoriska information som föreslås ska tillhandahållas av samtliga bolag inom koncernen är exempelvis information om sätet för koncernens ledning, viktiga operationella funktioner (ex. FoU, immateriella rättigheter, försäljning, tillverkning och inköp), intäkter per land, erlagd skatt i samtliga länder, antal anställda per land och koncerninterna betalningar.

Kommentar

Förslaget till en gemensam mall för dokumentation av internprissättning kommer innebära stora förändringar vad gäller innehållet i internprissättningsdokumentation samt hur informationen tillhandahålls myndigheter. Förslaget ställer stora krav på multinationella koncerner och det är därför viktigt för företag att redan nu förbereda sig då förslaget är avsett att träda i kraft i september 2014.

Företag rekommenderas således att göra en bedömning av vilka exponeringar som följer av att rapportera ovanstående information i varje enskilt land. Dessutom bör företag även se över sin övergripande skattestrategi, särskilt då OECD nu publicerat ett mer detaljerat förslag på vad rapporteringsmallen ska innehålla.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet och vilka förebyggande åtgärder ni behöver ta.

Mikael Hall och Tobias Wetterlund

Se OECD:s dokument: Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting

 

Kontakt
Mikael Hall
070-318 92 35

Tobias Wetterlund
072-560 98 72