Lån i Ryssland kan bli föremål för den ”nya” internprissättningslagen

Det ryska Finansdepartementet har meddelat att utlåning och andra finansiella avtal som ingåtts före antagandet av landets nya internprissättningslag under vissa omständigheter kan falla in under den nya lagens bestämmelser.

Ryssland införde den 1 januari 2012 nya regler om internprissättning. Även om lagen i dess nuvarande form undantar låneavtal, bankgarantier och andra liknande transaktioner som ingicks före den 1 januari 2012 kan dessa ändå komma att omfattas av den nya lagens bestämmelser om avtalen har ändrats eller om tillägg har gjorts i avtalen efter den 1 januari 2012.

Kommentar

Utländska företag som har ingått låneavtal med koncernbolag i Ryssland bör med anledning av det ovanstående se över dessa låneavtal. Inför att avtalen ändras eller om tillägg ska göras bör först en utredning företas för att säkerställa att räntan som löper på låneavtalen kan anses vara markandsmässig utifrån de nya reglerna.   

Kontakta gärna EY för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Ryssland.

Martin Johnsen och Dimitri Gankin