Avdragsrätt för moms på kostnader för annans infrastruktur

Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till entreprenadtjänster vid ett bolags uppförande av en rondell på allmän väg. Då kostnaderna för rondellen hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet fann kammarrätten att avdragsrätt förelåg.

Det aktuella målet* gällde ett bolag som bedrev verksamhet i form av upplåtelse av en golfanläggning. I samband med att bolaget uppförde golfanläggningen anlade de även en rondell på allmän väg i anslutning till anläggningen. Rondellen var en förutsättning för att människor skulle kunna ta sig till golfbanan med bil. Byggandet och bekostandet av rondellen var ett villkor för att kommunen skulle ge bolaget bygglov för golfanläggningen.

Kammarrätten hade att ta ställning till om bolaget kunde medges avdrag för den ingående momsen som belöpte på kostnaderna för entreprenadtjänsterna vid uppförandet av rondellen.

Kammarrätten hänvisade inledningsvis till EU-domstolens tidigare uttalande om att avdragsbestämmelserna ska tolkas på så sätt att det i princip krävs ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärv till vilka den ingående momsen är hänförlig och utgående transaktioner för vilka den ingående skatten är avdragsgill. Domstolen ansåg inte att det fanns ett sådant direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna för uppförandet av rondellen och upplåtandet av golfanläggningen.

Kammarrätten uttalade att avdragsrätt dock även föreligger för kostnader hänförliga till förvärv som har ett direkt och omedelbart samband med den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet, s.k. allmänna omkostnader. Då bolaget inte hade kunnat anlägga golfbanan och bedriva verksamhet om inte rondellen hade uppförts medgavs bolaget avdrag för den aktuella momsen.

 Kommentar

I domen slår kammarrätten äntligen fast att en fastighetsägare faktiskt har avdragsrätt för moms som hänför sig till kostnader för åtgärder på egendom som tillhör någon annan (t.ex. en kommun) när åtgärderna är en förutsättning för en momspliktig verksamhet som bedrivs av den skattskyldige. Då överklagandetiden ännu inte har gått ut vet vi i skrivande stund inte om ärendet kommer att prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen.  Noteras ska även att i det fall åtgärderna är en förutsättning för en verksamhet som inte medför skattskyldighet till moms, exempelvis bostadsuthyrning, saknas avdragsrätt.  

Som alternativ metod till den ovangivna är det vanligt att man istället avtalar med kommunen att denna vid mottagandet av den färdiga anläggningen, t.ex. en rondell, samtidigt ersätter fastighetsägaren för den ingående momsen (som då inte dras av) mot att den fastighetsägaren överlämnar en handling som berättigar kommunen till ersättning för momsen i det så kallade kommunmomssystemet. På detta sätt belastar inte momsen hänförlig till de aktuella åtgärderna fastighetsägaren som en kostnad. Denna metod har den fördelen att den är tillämplig oavsett om fastighetsägarens verksamhet medför skattskyldighet till moms eller ej.

Som framgår är det alltså viktigt att veta vilka övervägande man skall göra i situation där exempelvis en kommun kräver att man tar ansvar för att utföra infrastrukturella åtgärder för att man skall erhålla en byggrätt. 

Du är välkommen att kontakta oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för ditt företag.

*Kammarrätten i Göteborg, mål nr 8787-12