Försäljning av enbart dotterbolagsaktier utgör inte en verksamhetsöverlåtelse

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebär en överlåtelse av enbart dotterbolagsaktier inte en transaktion som kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse, dvs. en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett nyligen avgjort mål prövat frågan om en försäljning av dotterbolagsaktier kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. När frågan prövades av Kammarrätten i Göteborg tolkades EU-domstolens praxis (C-29/08, AB SKF) på så sätt att ett moderbolags avyttring av aktierna i ett helägt dotterbolag i momshänseende kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Det förhållandet att dotterbolaget utgör ett självständigt skattesubjekt i förhållande till moderbolaget utgjorde enligt kammarrättens tolkning inte något hinder mot att likställa aktieförsäljningen med en verksamhetsöverlåtelse. Kammarrätten medgav bolaget rätt till avdrag för ingående moms eftersom det fanns ett direkt samband mellan de kostnader som uppkommit vid försäljningen och bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Målet överklagades till HFD som med stöd av senare praxis från EU-domstolen (C-651/11 X BV) fann att en överlåtelse av aktierna i ett bolag endast kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse under förutsättning att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare. Den i målet aktuella fristående aktieöverlåtelse utgjorde således inte en transaktion som kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse.

HFD fann därför att avdragsrätt inte kunde grundas på ett direkt samband mellan förvärvade konsulttjänster och en skattepliktig transaktion. Enligt HFD kan emellertid avdragsrätt ändå föreligga, om kostnaderna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader och således utgör en del av de kostnadskomponenter som ingår i priset för de varor eller tjänster som bolaget tillhandahåller (jfr RÅ 2010 ref. 56).

HFD prövade emellertid inte om bolaget hade rätt till avdrag såsom ingående moms hänförlig till en allmän omkostnad eftersom parterna anfört att de förvärvade konsulttjänsterna numer är att betrakta som momsfria, dvs. ingen utgående moms vid inköpet (i fallet var det fråga om förvärvsbeskattning).  HFD undanröjde därför underinstansernas avgöranden och återförvisade målet till skatteverket för handläggning.

Kommentar

Enligt HFD kan överlåtelse av dotterbolagsaktier jämföras med en verksamhetsöverlåtelse när aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare av köparen.  Enligt vår bedömning kan så vara fallet när köparen utöver aktierna även förvärvar tillgångar , såväl materiella- som immateriella tillgångar, som är nödvändiga för att bedriva verksamheten i dotterbolaget vidare.  Förutsättningarna kan även vara uppfyllda när köparen utöver aktierna även förvärvar managementfunktionen från säljaren.  

Tills vidare kvarstår frågan om vilka kostnader i samband med försäljning av dotterbolag som kan anses utgöra en del av säljarens allmänna omkostnader och som därigenom är avdragsgilla. HFD kommer troligen att få återkomma till dessa frågor när kammarrätterna sätter igång att avgöra de mål som som berör frågan och som hittills vilandeförklarats. Det ska dock noteras att tjänster avseende företagsförmedling numer anses vara momsfria (jfr HFD 2013 ref. 32).

Läs domen i sin helhet här (mål nr 7525-10)