Avsaknad av affärsmässiga skäl vid räntenivå understigande marknadsmässig ränta

Skatterättsnämnden har i ett förhandbesked prövat frågan om en räntenivå på ett koncerninternt lån understigande marknadsmässig ränta skulle kunna anses vara affärsmässigt motiverad. I den aktuella situationen hade räntan sänkts för att bättre stämma överrens med en ränteavdragsbegränsningsregel när ränteinkomst är hänförlig till någon som i huvudsak är skattskyldig till avkastningsskatt.

Bakgrunden till förhandsbeskedet är ett svenskt bolag, Z AB, vars verksamhet delvis finansieras genom lån från bolagets två svenska aktieägare. En av aktieägarna (Y AB) är i huvudsak skattskyldig till avkastningsskatt på pensionsmedel och frågan uppkom om bolaget Z AB riskerade att få rätten till ränteavdrag begränsad på grund av att det i de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna införts en begränsningsregel i de fall mottagaren av ränteinkomsten är skattskylig för avkastningsskatt. 

För att möta begränsningsregeln övervägde Y AB och Z AB att sänka räntan på det aktuella lånet till 3,8 procent, vilket motsvarar 250 procent av den genomsnittliga stadslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret, för att på så sätt uppnå en räntesättningsnivå i enlighet med vad som föreskrivs i ränteavdragsbegränsningsreglerna. Frågan som den andra aktieägaren, X AB, ställde var om motsvarande räntesänkning på bolagets lån till Z AB skulle kunna anses vara affärsmässigt motiverad eller om långivaren skulle bli uttagsbeskattad. De två långivande aktieägarna, där endast Y är skattskyldig till avkastningsskatt, ansåg sig nämligen med hänsyn till den verksamhet bolagen bedrev inte kunna ha olika räntenivåer på i övrigt identiska aktieägarlån. Bolagen anförde att någon uttagsbeskattning inte skulle blir aktuell då räntesänkningen på lånet från X AB till Z AB görs av affärsmässiga skäl.

Enligt Skatterättsnämnden är möjligheten att åberopa uttrycket ”affärsmässigt motiverat” vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning begränsad. Uttrycket är utformat som ett undantag från vad som normalt förekommer och förarbetena ger uttryck för en snäv tillämpning. Ett konkret exempel för när undantaget kan tillämpas är när ett lägre pris tas ut för att ett företag önskar arbeta upp en ny affärsrelation. Skatterättsnämnden anser vidare att hänsyn ska tas till syftet med den satta räntenivån. Att enbart gynna sin egen affärsverksamhet kan inte anses vara affärmässigt motiverat i lagtextens mening. För det fall räntan sänks ska därför X AB uttagsbeskattas.

Kommentar:

Begreppet ”affärsmässigt motiverat” har i tidigare praxis givits en snäv innebörd och detta förhandbesked visar på en fortsatt snäv tillämpning vid bedömning av om förutsättningar för uttagsbeskattning föreligger.

Kontakta oss gärna på EY för en diskussion om vad det ovanstående innebär för din verksamhet!

 

Uwe Scheele och Linda Segerljung