Väsentlig anknytning – innehav av privatbostad i Sverige

Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om utvandrade makars skattskyldighet. Efter utflytt från Sverige behöll makarna ifråga sin fritidsfastighet men förvärvade efter ett och ett halvt år från utflytten en bostadslägenhet i Sverige. Domstolen konstaterar att då makarna inte förfogat över annan bostad än fritidsfastigheten under mellantiden kan bostadslägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. De ska därmed beskattas såsom begränsat skattskyldiga.

Bakgrunden till Kammarrättens avgörande är ett par som avyttrade sin tidigare permanentbostad och registrerades som utflyttade från Sverige i folkbokföringsdatabasen. Makarna hyrde en lägenhet på sin nya vistelseort samt flyttade sitt bohag dit. Härigenom kan de inte längre anses bosatta i Sverige i den mening som avses i inkomstsskattelagen.  För att avgöra om makarna ändå ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, och därmed vara obegränsat skattskyldiga här, måste en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter i fallet. I målet lägger Kammarrätten fokus på anknytningsfaktorer såsom makarnas vinterbonade fritidsbostad, makarnas anskaffade lägenhet som de använt i inte obetydlig omfattning samt att makarna vistats i Sverige i så stor omfattning som 120 övernattningar under året. Kammarrätten ansåg att vid en sammantagen bedömning av om makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige är det avgörande vilken vikt som ska läggas vid den införskaffade bostadslägenheten. Innehavet av lägenheten skulle enligt Kammarrätten medföra att makarna anses ha väsentlig anknytning till Sverige om den hade införskaffats i nära anslutning till utflytten. Med hänsyn till att den införskaffades ett och ett halvt år efter utflytten samt att makarna under mellantiden inte förfogat över någon annan bostad än fritidsfastigheten kan innehavet av lägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Makarna ansågs därmed vara begränsat skattskyldiga i Sverige.

När frågan först prövades av Förvaltningsrätten (FR) ansågs dock makarna vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. FR ansåg att innehavet av den vinterbonade fritidsfastigheten samt bostadsrättsfastigheten var tillräckliga omständigheter för att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Till stöd för sitt avgörande åberopade FR mål RÅ 2010 not 80 där den omständigheten att en enskild anskaffat en ny bostad i Sverige i nära anslutning till flytten från Sverige ansågs medföra att personen har väsentlig anknytning hit.

Kommentar

Innehavet av en bostad i Sverige är en indikation på att en utflyttad person ändå kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige och på så sätt vara obegränsat skattskyldig här.  Enligt tidigare rättspraxis har vikt framförallt lagts vid tidigare permanentbostad samt bostad som anskaffats i nära anslutning till utvandring. Avgörande för när en utflyttad person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige synes vara tidpunkten då den nya ”permanentbostaden” förvärvas. Kammarrätten anser, tillskillnad från Förvaltningsrätten och Skatteverket,  att en persons väsentliga anknytning till Sverige är utsläckt om vederbörande har varit utflyttat ett och ett halvt år innan förvärvet av en ny bostad i Sverige, detta trots att personen har vistats i Sverige i stor omfattning under mellantiden.

Kontakta oss gärna på EY för en diskussion kring hur det ovannämnda påverkar dig.

Catarina Wahlgren Sjöstedt och Martin Rabe