Förhandsbesked rörande fast driftställe för placering av server undanröjs

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ett företags placering av en server i hyrd lokal utgör ett fast driftställe.

Bakgrunden till avgörandet är att två närstående utländska bolag, X och Y, ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden beträffande dotterbolaget X:s placering av en server i Sverige. Frågan berörde huruvida upprättandet av en server i hyrda lokaler innebar att bolaget ansågs ha ett fast driftställe i Sverige.

Förhandsbeskedet, som meddelades den 12 juni 2013, rörde den legala definitionen av fast driftställe för ett företags placering av en server i hyrd lokal i Sverige. Skatterättsnämnden ansåg att dotterbolaget X:s placering av servern utgjorde ett fast driftställe i Sverige då tillhandahållandet av utrymme på servern utgjorde bolagets kärnverksamhet. Skatteverket överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) med motiveringen att uthyrning av servrar endast utgör en underordnad del av bolagets verksamhet.

HFD har nyligen undanröjt förhandsbeskedet på grund av bristande information. Detta då de uppgifter som bolaget lämnat enligt domstolen inte utgör ett tillräckligt underlag för bedömningen av huruvida affärsverksamhet bedrivs.

Kommentar

Enligt art. 5 i OECD:s modell för skatteavtal utgörs ett fast driftställe av en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Kommentarerna till samma artikel nämner att elektroniska aktiviteter under vissa förutsättningar kan konstituera ett fast driftställe. I det aktuella fallet skulle servern vara helt automatiserad samt övervakas och manövreras från en plats utanför Sverige. Det är oklart vilket av bolagen X och Y som skulle ansvara för servern och här finns viss osäkerhet då alla omständigheter runt etableringen inte är kända.

Det är viktigt att påpeka att HFD:s avgörande inte utgör en bedömning av huruvida ett fast driftställe föreligger, utan snarare belyser de definitionssvårigheter som uppkommer vid knapphändig information.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

 Olov Persson

 

Kontakt
Olov Persson 
08-520 594 48