Avstyckat mark- och vattenområde utgjorde verksamhetsgren

Skatterättsnämnden har funnit att ett avstyckat område, uppgående till ca 30 000 kvm och avsett för att uppföra flerfamiljshus, är en verksamhetsgren.

Bakgrunden till Skatterättsnämndens förhandsbesked är att ett avstyckat område innehållande mark och vatten skulle överlåtas till ett nybildat bolag, delägt av den ursprunglige markägaren och ett externt byggbolag. Inför överlåtelsen uppstod frågan om det avstyckade området utgjorde en verksamhetsgren, vilket är ett villkor för att kunna genomföra en underprisöverlåtelse om koncernbidragsrätt saknas.

Skatterättsnämnden fann baserat på lagtext, förarbeten och praxis att det inte uppställs några krav på verksamhetens innehåll frånsett att de även hos förvärvaren ska kunna hänföras till en rörelse. Nämnden anförde därefter att det avstyckade området och den tilltänkta användningen av det fick anses ändamålsenlig och självständig. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Kommentar

I praxis har begreppet verksamhetsgren givits en relativt vid innebörd och fastigheter har ansetts utgöra en verksamhetsgren bland annat när de utgjort jordbruk respektive hyresfastighet. Utgången i förhandsbeskedet får därför anses vara väntad. Du är välkommen att kontakta EY om hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Annika Arnström och Lukas Nilsson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked här (dnr 78-13/D)

Annika Arnström