Moms vid försäljning av periodiska medlemsblad och annonsutrymme

Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked konstaterat att leverans av medlemsblad och försäljning av annonsutrymme däri kan omfattas av skatteplikt.

Bakgrunden till Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked är en branschförening som ger ut en branschtidning. Ett dotterbolag hade bildats för att bedriva serviceverksamhet åt branschföreningen och dess medlemmar. Branschföreningen planerade att lägga över produktionen och försäljningen av tidningen och annonsutrymmet till bolaget. Branschföreningen var och skulle förbli innehavaren av utgivningsbeviset. Enligt bestämmelser i momslagen omfattas omsättning av periodiskt medlemsblad till utgivare och medlemmar av undantag från skatteplikt. SRN hade att ta ställning till om bolaget kunde åberopa s.k. direkt effekt av momsdirektivet som stöd för att leveransen av medlemsblad samt tillhandahållande av annonsutrymme är föremål för skatteplikt. Skatteverket delade bolagets bedömning att undantagsbestämmelserna i momslagen saknar stöd i EU:s momsdirektiv. Det fanns därför en möjlighet att behandla försäljningen som momspliktig.

SRN hänvisar i sin bedömning till en momsutredning som gjordes i samband med Sveriges EU-inträde. Utredningen visade att sjätte direktivet (dåvarande momsdirektivet) inte innehöll någon bestämmelse som direkt undantar omsättning avseende periodiska medlemsblad eller personaltidningar. Utredningen medförde dock ingen svensk lagändring. I artikel 132.1 i momsdirektivet anges att tillhandahållanden till medlemmar i deras gemensamma intresse som utan vinstsyfte verkar i t.ex. politiskt, fackligt eller religiöst syfte, mot en medlemsavgift, ska undantas från moms. SRN konstaterade dock att undantaget i artikel 132.1 endast avser vissa organisationer utan vinstintresse. SRN fann att transaktionerna i det aktuella fallet därmed omfattas av skatteplikt enligt artikel 2.1.a. och 2.1.c i momsdirektivet. Vidare hade SRN att ta ställning till huruvida momsdirektivet ska äga företräde framför momslagen. SRN konstaterade att artikel 2.1.a. och 2.1.c i momsdirektivet uppfyllde kriterierna för att bestämmelserna ska ha direkt effekt, dvs. kunna åberopas direkt av den skattskyldige oavsett att den svenska momslagen har en annan reglering. 

Kommentar

Skatteverket har tidigare gett uttryck för inställningen att tillhandahållanden av medlemsblad är momsfria, oavsett om utgivningsbeviset ligger i en förening eller i ett servicebolag. Som avgörande för momsfriheten ansågs istället att medlemsbladet tillhandahölls föreningens medlemmar. Skatteverket har nu ändrat sin ståndpunkt och delar enligt förhandsbeskedet samma uppfattning som den sökande. Förhandsbeskedet innebär i praktiken att det finns en viss valfrihet att hantera de enligt svensk lag momsfria medlemsbladen och annonserna som momspliktiga tillhandahållanden. Effekten av det är att det kan finnas möjlighet till avdragsrätt för moms i större omfattning än tidigare. Mot bakgrund av förhandsbeskedet kan det finnas anledning att se över strukturen kring medlemstidningar för att eventuellt uppnå en mer fördelaktig momshantering.

 SRNs förhandsbesked omfattar enligt vår uppfattning alla företag och organisationer som tillhandahåller periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter. En fråga som uppkommer med anledning av förhandsbeskedet är om det kvalificerade undantaget för framställning och distribution av periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter i 3 kap. 19 § 2 st. momslagen fortfarande är tillämpligt i de fall momsdirektivet tillämpas med direkt effekt. Enligt vår mening så är undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML fortfarande tillämplig.

Mot bakgrund av att Skatteverket delade bolagets mening är det sannolikt att Skatteverket inte kommer att överklaga förhandsbeskedet. Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar kring hur det ovanstående påverkar din verksamhet.

Lena Westfahl och Sarah Ammar

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked här (dnr 43-12/I)