Expertskatt vid byte av arbetsgivare

Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om förutsättningar för skattelättnad för utländska nyckelpersoner vid byte av arbetsgivare. I målet bytte en individ med expertskattelättnad arbetsgivare som en följd av en intern omstrukturering och domstolen konstaterar att de formella kraven för expertskattelättnad därmed inte längre var uppfyllda.

Bakgrunden till Kammarrättens avgörande är en individ som 2005 blev beviljad så kallad expertskatt, det vill säga skattelättnader för utländska nyckelpersoner. På grund av en intern omstrukturering 2008 bytte individen arbetsgivare men behöll samma arbetsuppgifter som innan. Hans månatliga utbetalningar kom dock från en annan juridisk person än den som expertskattebeslutet avsåg. I inkomstdeklarationen tog mannen endast upp 75 procent av inkomst av tjänst med hänsyn till beslutet om expertskatt. Skatteverket beslutade att höja mannens inkomst av tjänst med de motsvarande 25 procenten då beslutet från Forskarskattenämnden uttryckligen endast medger skattelättnad för arbete och lön från den ursprungliga arbetsgivaren. På grund av lämnande av oriktig uppgift utgick även skattetillägg.

 När frågan först prövades av Förvaltningsrätten (FR) ansågs att beslutet om skattelättnad fortfarande kunde tillämpas då förutsättningarna för skattelättnader fortfarande var uppfyllda. FR uttalade vidare att det knappast kan ha varit lagstiftarens avsikt att skattelättnaderna ska försvinna enkom på grund av brister i förhållande till Forskarskatterättsnämndens besluts ordalydelse. Skatteverket överklagade Förvaltningsrättens avgörande. Kammarrätten kom däremot fram till slutsatsen att de formella kraven för skattelättnad inte längre var uppfyllda vid ny arbetsgivare. Att mannens arbetsuppgifter varit desamma och att ändringen av utbetalningen har skett av organisatoriska skäl föranleder inte att de formella kraven kan efterges. Mannen skulle således ha lämnat in en ny ansökan om skattelättnad för den nya arbetsgivaren. Kammarrätten fann inte heller några skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg. 

Kommentar

Skatteverket, Forskarskattenämnden och Kammarrätten lägger påtagligt stor vikt vid att de formella kraven är uppfyllda för att kunna tillämpa expertskattelättnad.Vid byte av arbetsgivare måste följaktligen en ny ansökan lämnas in för att expertskatten ska gälla utbetalningar även från den nya arbetsgivaren. Detta gäller oavsett anledningen till byte av arbetsgivare. Den nya ansökan godkänns så länge de formella kraven fortfarande är uppfyllda och om perioden om 3 år då expertskatten tillämpas inte har passerat. Det nya beslutet gäller sedan endast fram till utgången av år 3 från det första beslutet.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur det ovannämnda kan ha betydelse för er verksamhet.

Läs Kammarrättens dom här

 

Kontakt
Kristina Palmquist
070-318 94 23