Fråga om ränta på aktieägarlån prövas inte av HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har under hösten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i två mål avseende ränta på aktieägarlån. Kammarrätten i Stockholms avgöranden i de två målen står därmed fast.

HFD:s beslut att inte bevilja prövningstillstånd gäller två avgöranden från Kammarrätten i Stockholm där frågan främst har gällt bevisning och där Skatteverket inte har ansetts visat att den avtalade räntesatsen på bolagets aktieägarlån avvek från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare. För att HFD ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl för en prövning, till exempel att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Kommentar

I de båda målen ansåg Kammarrätten att Skatteverkets jämförelsematerial inte kunde tjäna som en utgångspunkt vid bedömningen av vilken ränta som kan anses armlängdsmässig och det fanns därmed ingen anledning att ändra den av bolagen fastställda räntan.

Som vi tidigare har vidhållit är det av vikt att presentera ett OECD-kompatibelt jämförelsematerial för att stödja sin räntesättning. Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur det ovannämnda kan ha betydelse för er verksamhet.

Martin Johnsen och Dimitri Gankin

Se även: Ränta på aktieägarlån – Skattenätet den 18 juni 2013 och Avdrag för ränta på koncernintent lån – Skattenätet den 8 januari 2013