Avdragsrätt för moms hänförlig till fastighet

Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till en fastighet som hyresgästen använde som övernattningslägenhet för sina anställda. Fastigheten ansågs inte utgöra stadigvarande bostad eftersom hyresgästens anställda inte bereddes ett boende som för dem kunde ersätta en stadigvarande bostad.

Bakgrunden till målet är en hyresvärd som hyrde ut en fastighet som dels innehöll kontorslokaler och dels tre lägenheter.  Hyresgästen använde lägenheterna som övernattningslägenheter för anställda som under kortare perioder befann sig i Stockholm i samband med tjänsteresor. Övrig tid hyrdes lägenheterna ut till hyresgästens anställda.

Kammarrätten hade att ta ställning till om hyresvärden hade rätt att göra avdrag för ingående moms som var hänförlig till kostnader för de aktuella lägenheterna. För att hyresvärden skulle ha avdragsrätt för ingående moms så var lägenheterna tvungna att användas i en momspliktig verksamhet som hyresgästen bedrev och inte träffas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i momslagen.

Kammarrätten fann att hyresgästens uthyrning av lägenheterna till sina egna anställda inte utgjorde sådan affärsmässig korttidsuthyrning som kunde jämställas med hotellverksamhet. Det var i själva verket fråga om uthyrningsverksamhet med begränsat hyresutbud riktat till en sluten krets med nära anknytning till hyresvärden. Verksamheten var således inte momspliktig. När det däremot gällde de anställdas nyttjande av lägenheterna i samband med tjänsteresor ansåg kammarrätten att användandet ingick i hyresgästens skattepliktiga verksamhet. Frågan var dock om lägenheterna utgjorde stadigvarande bostad.

Kammarrätten uttalade att det inte hade framkommit att lägenheterna på något avgörande sätt skilde sig från lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet och att lägenheterna till sin utformning fick anses ha karaktär av stadigvarande bostad. Med hänsyn till att lägenheterna hyrdes ut på kort tid och att flera anställda ibland delade på en lägenhet kunde tillhandahållandet dock inte innebära att hyresgästens anställda bereddes ett boende som för dem kunde ersätta en stadigvarande bostad. Bolaget medgavs därmed avdrag för ingående moms avseende investeringar på den aktuella fastigheten.

Kommentar

Kammarrätten har vid sin bedömning av om det är fråga om stadigvarande bostad lagt vikt vid hyresgästens användning av lägenheterna och inte bara bedömt att lägenheterna har karaktär av stadigvarande bostad. Enligt vår uppfattning visar detta rättsfall att användningen ska påverka bedömningen av om det är fråga om stadigvarande bostad eller inte. Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för ditt företag.