Inbetalda kapitalinsatser från delägare var momspliktiga

Kammarrätten har slagit fast att kapitalinsatser som delägare i ett handelsbolag betalat till bolaget för anslutning till ett va-nät utgjorde ersättning för tillhandahållna tjänster och därigenom omfattades av den generella momsplikten.

Bakgrunden till avgörandet är att ett handelsbolag, vars verksamhet bestod i att driva en vattenanläggning, behövde få in kapital för en investering i ett va-nät. För att finansiera projektet betalade delägarna en andelsavgift i form av insatskapital till handelsbolaget. Utöver insatskapitalet erlade delägarna årliga avgifter som avsåg att täcka löpande kostnader. Delägarskap i handelsbolaget var en förutsättning för att få ansluta en fastighet till va-nätet. Vid utträde ur handelsbolaget plomberades ledningen till den tidigare delägarens fastighet men anläggningsavgiften återbetalades inte.

Frågan i målet gällde om inbetalningarna skulle ses som kapitaltillskott vilket inte omfattas av momslagens tillämpningsområde, eller om de utgjorde ersättningar för tillhandahållna tjänster och därför skulle beläggas med moms.

Enligt domstolen utgör insatskapitalet i ett handelsbolag i normalfallet inte någon omsättning enligt momslagen. Om insatsen även innefattar en ersättning för ett tillhandahållande av en tjänst ska denna del däremot skiljas från insatskapitalet och behandlas som ersättning för en omsättning. Mot bakgrund av att delägarskap var en förutsättning för att få ansluta en fastighet till va-nätet och att de inbetalda kapitalinsatserna inte återbetalades vid utträde ur handelsbolaget ansågs kapitalinsatserna vara direkt kopplade till motprestationer i form av framdragning av och anslutning till bolagets va-nät. Insatserna var därmed att se som ett första led i bolagets tillhandahållande av va-tjänster till handelsbolagets delägare. Inbetalningarna ansågs därför utgöra en momspliktig omsättning och bolaget påfördes utgående moms.

Kommentar

Den aktuella domen visar, enligt vår bedömning, att domstolarna låtit den ekonomiska realiteten bakom betalningen till handelsbolaget få företräde framför civilrätten. Trots att insatskapital i ett handelsbolag i normalfallet inte utgör en betalning för en momspliktig omsättning enligt momslagens mening bedömde domstolarna att insatskapitalet i det här fallet var en betalning för tillgång till va-nätet, vilket var ett första led i handelsbolagets tillhandahållande av momspliktiga va-tjänster.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Kammarrätten i Göteborg, målnummer 8244-12