Högsta förvaltningsdomstolen underkänner dubbelbestraffning och ändrar praxis

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom uttalat att när en enskild person har åtalats för skattebrott får Skatteverket inte påföra skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgift. Beslutet fattades i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd deltog i beslutet.

Det nu avgjorda målet handlar om en enskild person som hade dömts till fängelse för bl. a. grovt skattebrott. Personen dömdes för att han inte redovisat vissa inkomster i sin deklaration. För detta åtalades han i februari 2005 och påfördes därefter i april samma år skattetillägg av Skatteverket på samma grund som åtalet vilade. Frågan i målet har stora likheter med Högsta domstolens avgörande från i våras där frågan gällde den omvända situationen att skattetillägg påförts före åtalet för skattebrott. Läs mer om Högsta domstolens avgörande här.  

I det nu avgjorda målet undanröjde HFD det påförda skattetillägget på grund av att det dubbla förfarandet strider mot Europakonventionens regelverk (inklusive tilläggsprotokoll).

Kommentar

I likhet med Högsta domstolen anser HFD att dubbla förfaranden strider mot art. 4.1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Det saknar betydelse vilken sanktion (åtal, brottspåföljd och skattetillägg) som kommer först. HFD:s avgörande innebär att skattetilläggen nu kan betalas tillbaka i de fall åtal eller en brottspåföljd har utdömts innan skattetillägg påförts. HFD:s ställningstagande synes innebära att skattetillägg kan betalas tillbaka genom att ansöka om resning i de fall överklagandetiden gått ut.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Läs hela domen här (mål nr 658–660-13)