OECD föreslår förändrade dokumentationskrav vid internprissättning

OECD har publicerat ett ”White Paper” där en översyn av dokumentationskrav för internprissättning görs. I dokumentet föreslås förändringar när det gäller vilken dokumentationsmetod som ska användas. White Paper ska ses som ett direkt led i OECD:s arbete mot Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) där just interprissättningsområdet har hög prioritet. OECD diskuterar även, i ett nyligen presenterat memorandum, sin syn på rapportering av finansiell information utifrån en gemensam mall, s.k. country-by-country reporting. De föreslagna förändringarna som OECD:s förslag ovan kan komma att resultera i planeras träda i kraft i september 2014 men kräver redan nu förberedelser bland annat av hur företag rapporterar inkomster samt erlagda skatter.

OECD:s White Paper om internprissättning innehåller en global överblick av nuvarande riktlinjer och initiativ om dokumentationsregler. Vidare behandlas syftet med internprissättningsdokumentation samtidigt som OECD ger förslag på hur regler om krav på internprissättningsdokumentation kan förändras för att göra det enklare att följa reglerna, samtidigt som skattemyndigheterna ges tillräckligt med relevant information för att göra riskbedömningar, och i viss mån för att kunna utföra revisioner.

Tillvägagångssättet OECD föreslår är en koordinerad dokumentationsmetod bestående av dels en ”masterfile” och dels en ”country file”. Syftet med den masterfile som föreslås är att skapa en bättre bild av verksamheten som koncernen bedriver i stort, än vad som är fallet med dagens internprissättningsdokumentationer. Masterfilen är tänkt att innehålla information om koncernen, om företagen, om företagens immateriella tillgångar, information om företagens koncerninterna transaktioner och finansiell information om företagen (country-by-country reporting, vilket beskrivs utförligare nedan).  Country filen är tänkt att återge relevant information om specifika transaktioner mellan det nationella koncernbolaget och de andra relevanta koncernbolagen. Därutöver ska country filen även innehålla en jämförelseanalys samt beskrivning av internprissättningsmetod.

För att skapa en balans mellan skattemyndigheters behov av lättillgänglig information, och den arbetsbörda detta innebär för företag, publicerade OECD nyligen ett memorandum  vari förutsättningarna för country-by – country rapportering utvecklas. Dokumenten är tänkt att tjäna som underlag inför en offentlig diskussion som kommer hållas i Paris den 12 och 13 november 2013.  Rapporteringen är menad att tjäna som underlag till en gemensam mall i vilken en överblick av finansiell information ska kunna inhämtas. Country-by-country rapportering kommer innebära förändrade krav på vilken information ett företag måste tillhandahålla skattemyndigheter bland annat avseende följande aspekter:

Rapportering av inkomster – Memorandumet identifierar flera olika tillvägagångssätt att rapportera inkomster, samt för- och nackdelar med dessa. Rapporteringen kommer innefatta nettoinkomst per juridisk person i koncernen, inkomst redovisad i inkomstdeklarationen i respektive land samt en konsoliderad rapport av koncernens inkomster. Slutligen kommer även en rapportering krävas över koncernens konsoliderade inkomster i relation till varje företags bidrag.

Erlagda skatter – Det råder för närvarande inte konsensus kring hur erlagda skatter ska rapporteras. De frågor som är uppe för diskussion rör huruvida skatter ska rapporteras ackumulerade eller inte, samt om endast statlig inkomstskatt ska ingå i rapporten eller om även andra erlagda skatter ska tas med; exempelvis mervärdesskatt, fastighetsskatt och arbetsgivaravgifter.

Övrig information – Förutom ovan nämnd finansiell information diskuteras även rapportering av materiella- samt immateriella rättigheter. Sådan information ska inbegripa information om legal äganderätt samt faktisk fysisk placering av rättigheterna. Läs vår tidigare artikel om immateriella rättigheter här. För det fall avtal (APA, MAP, rulings med mera) samt statliga subventioner förekommer med myndigheter i respektive land ska dessa rapporteras.

Under country-by-country rapportering kommer krav ställas på inrapportering av information om antal anställda per land samt en sammanställning i form av antal anställda per land i förhållande till storleken på inrapporterad inkomst per land.  Vidare ska rapportering ske för hur kostnader avseende forskning och utveckling samt marknadsföring fördelas inom koncernen. Till detta ska även information tillhandahållas avseende hur koncernens omsättning är fördelad utifrån försäljning till kund per marknad.  Slutligen ska information av var styrelse samt ledning fysiskt befinner sig rapporteras.

Kommentar

De reviderade dokumentationskrav som presenteras i White Paper samt OECD:s memorandum om country-by-country reporting kommer innebära stora förändringar vad gäller innehållet i internprissättningsdokumentation samt hur informationen tillhandahålls myndigheter.

Det är viktigt för företag att förbereda sig i tid genom att bland annat kontrollera att dokumentation och annat stöd för planering och interprissättningsstrukturer är komplett och uppdaterat, samt överväga om interna kontroller måste uppdateras eller på annat sätt förändras för att möta aktuella risker. Även om samtliga aspekter av vad dokumentationen ska innehålla ännu inte är fastslaget måste företag redan nu se över sin skattestrategi.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet och vilka förebyggande åtgärder ni behöver ta.

Olov Persson

Läs OECD:s dokument: Memorandum on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting

Läs OECD:s White Paper: White Paper on Transfer Pricing Documentation

 

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48