Förändrad hantering av moms vid import

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Skatteverket ska bli beskattningsmyndighet för moms vid import när en importör är momsregistrerad i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

I nuläget redovisar och betalar importören eller importörens ombud importmoms till Tullverket. Avdrag för importmomsen görs däremot hos Skatteverket i importörens skattedeklaration. Regeringen föreslår i en ny proposition att redovisning och betalning av importmoms istället ska göras till Skatteverket, i importörens skattedeklaration, under förutsättning att importören är skattskyldig till moms i Sverige.

Enligt förslaget ska importmomsen redovisas i den redovisningsperiod då tullräkningen ställs ut. Vidare föreslås ett informationsutbyte mellan Tullverket och Skatteverket för att kunna avgöra tillämplig beskattningsmyndighet och kontrollera redovisad mervärdesskatt vid import. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Kommentar

Regeringens förslag innebär en likviditetsmässig förbättring för importörer i Sverige. Med nuvarande förfarande, där importmomsen redovisas och betalas till Tullverket, uppstår en likviditetsbelastning eftersom momsen ska betalas direkt vid importen medan avdrag för importmomsen görs vid ett senare tillfälle. Det nya förslaget innebär att en importör som är skattskyldig till moms redovisar importmoms och gör avdrag för densamma i samma skattedeklaration. Detta innebär, förutsatt att importören har avdragsrätt för momsen, att ingen faktisk inbetalning av momsen kommer att ske eftersom den utgående och ingående importmomsen motsvarar varandra. Hanteringen av importmoms kommer enligt förslaget att närmast likna hanteringen av moms vid förvärv av varor från andra EU-länder, s.k. omvänd skattskyldighet. Vidare innebär förslaget en minskad risk för periodiseringsfel i samband med import eftersom utgående och ingående moms hänförlig till importen kommer att redovisas vid samma tidpunkt.

Dagens befintliga system med två olika beskattningsmyndigheter avseende samma transaktion har inneburit praktiska problem då det ofta kan vara oklart för en skattskyldig vilken myndighet man ska vända sig till vid oklarheter avseende moms vid import. Genom att Skatteverket ensamt blir beskattningsmyndighet bör risken för felhantering på grund av oklarheter kring reglerna minska då den skattskyldige kan vända sig till Skatteverket för samtliga frågor kring hanteringen av importmoms.

En effekt ur tullhänseende är att det s.k. ”kredittillståndet”, som ger möjlighet att betala tullräkning på faktura vid senare tillfälle, förmodligen inte kommer att behövas vid importer där varan är tullfri, eftersom importmomsen redovisas till Skatteverket och inte behöver betalas in till Tullverket. Om varan är tullpliktig kvarstår dock fördelarna med kreditillståndet. Företag med kredittillstånd bör i samband med implementeringen av den nya importmomshanteringen se över sina ställda säkerheter för importmoms hos Tullverket då dessa med största säkerhet bör bli lägre.

Du är välkommen att ta kontakt med oss på EY om du har frågor kring hur ovanstående påverkar ditt företag!

Stefan Anefur och Zoran Dimoski

 

Kontakt
Stefan Anefur
070-314 95 62

Zoran Dimoski
070-509 74 44