Skönhetsoperationer och behandlingar kan vara momsfria

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett nyligen avgjort mål slagit fast att skönhetsoperationer och behandlingar kan vara momsfria. Målet är i linje med EU-domstolens uttalanden från i våras.

Bakgrunden till avgörandet är ett svenskt mål där frågan uppkom om ett bolags tjänster avseende estetisk kirurgi av kosmetisk och rekonstruktiv art samt vissa hudvårdstjänster omfattades av begreppet sjukvård eller sjukvårdande behandlingar i momslagen och därmed var momsfria, samt i vilken mån bolaget hade rätt till avdrag för ingående moms. HFD beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

HFD fann i linje med EU-domstolens uttalande i våras (se vår tidigare artikel Skönhetsoperationer och behandlingar av rekonstruktiv art kan vara momsfritt) att uttrycket “medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador” i momslagen ska tolkas i överensstämmelse med den innebörd som EU-domstolen har gett direktivets uttryck “sjukvård” och “sjukvårdande behandling”. Den svenska bestämmelsen om undantag från momsplikt för sjukvård ska därmed endast tillämpas på sådana medicinska åtgärder som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. I enlighet härmed konstaterade HFD att estetiska operationer och behandlingar som utförs med annat syfte inte omfattas av undantaget, utan är momspliktiga. Vidare påtalade HFD att för att en tjänst ska omfattas av undantaget för sjukvård måste åtgärderna utföras av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

Bolagets verksamhet innefattade kirurgiska ingrepp av både kosmetisk och rekonstruktiv art. I utredningen i målet hade det däremot inte framkommit i vilket syfte tjänsterna tillhandahållits. HFD konstaterade att bolaget därmed har viss rätt till avdrag för ingående moms, och att det bör ankomma på Skatteverket att bestämma avdragsgillt belopp.

Kommentar

Avgörandet från HFD innebär att tjänster avseende estetisk kirurgi och behandlingar som utförs i syfte att diagonistisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa omfattas av undantaget i momslagen för sjukvårdstjänster. För de som utför tjänster som behandlas i domen finns anledning att fundera över när tjänsterna omfattas av momsfriheten samt i vilken utsträckning avdragsrätt för ingående moms föreligger. Kontakta oss gärna om du har frågor kring hur ovanstående påverkar din verksamhet.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61