Vinstmarginalbeskattning av resebyråer

EU-domstolen har prövat medlemsländers regler om vinstmarginalbeskattning och fastställt att nationell momslagstiftning avseende vinstmarginalbeskattning av resebyråer i vissa delar strider mot momsdirektivet 2006/112.

EU-kommissionen har fört talan om fördragsbrott mot åtta medlemsstater avseende ländernas tolkning av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning (VMB) av resebyråer i momsdirektivet 2006/112 (momsdirektivet). Enligt medlemsländerna kunde VMB tillämpas oavsett om kunden var den faktiska resenären eller inte, medan EU-kommissionen gjorde gällande att VMB endast kan tillämpas när kunden är den resande. I denna del avfärdade EU-domstolen kommissionens talan vilket innebär att reglerna om VMB inte enbart kan tillämpas om kunden är den faktiska resenären.

Till skillnad från de övriga sju målen, konstaterade EU-domstolen i målet mot Spanien att Spanien inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt momsdirektivet. I spansk momslagstiftning fanns bl.a. möjlighet att dra av ingående moms motsvarande sex procent av det totala pris, inklusive moms, som fakturerats en beskattningsbar person vid tillhandahållande av resetjänst. EU-domstolen konstaterade att bestämmelsen varken var förenlig med sättet för beräkning av momsen eller med bestämmelserna avseende rätten till avdrag enligt momsdirektivet.

Kommentar

Målet mot Spanien visar att även Sveriges regler om VMB i vissa delar står i strid mot EU-rätten. Vi har bl.a. identifierat två aspekter som innebär att svensk rätt står i strid med EU-rätten. Dels framhöll EU-domstolen i målet mot Spanien att VMB ska kunna tillämpas oavsett om kunden faktiskt är den resande eller inte och dels att schablonen som Skatteverket har accepterat vid beräkningen av VMB står i strid mot momsdirektivet.

Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för ditt företag.

Mål C-189/11

Sarah Ammar och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61