EU:s blåkort och sanktioner mot arbetsgivare har införts i Sverige den 1 augusti 2013

Från och med 1 augusti kan arbetsgivare straffas om de anställer utländska medborgare som saknar giltigt arbetstillstånd eller rätt arbeta i Sverige. Arbetsgivare kan bli föremål för finansiella sanktioner och i allvarliga fall kan den som är ansvarig hos arbetsgivaren dömas till fängelse i upp till ett år.

Sanktioner mot arbetsgivare

I samband med att regler om sanktioner mot arbetsgivare införts, så har även rättigheterna förtydligats för utländska arbetstagare som saknar giltiga arbetstillstånd eller rätt att arbeta i Sverige. Från och med 1 augusti 2013 så har dessa arbetstagare lagstadgad rätt till ersättning och förmåner för arbete som utförts i Sverige.

EU-blåkortet

Från och med 1 augusti är det möjligt att i Sverige ansöka om det multinationella arbets- och uppehållstillståndet för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU; EU-blåkortet

Blåkortet härrör från ett direktiv avsett att göra EU mer attraktivt för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU. Systemet har redan implementerats på andra håll i EU och anses utgöra ett viktigt steg mot en enhetlig policy inom EU avseende migration av högkvalificerade arbetstagare.

Följande krav måste man uppfylla för att i Sverige erhålla blåkortet genom Migrationsverket:

  • Ett giltigt pass från ett land utanför EU,
  • En universitetsexamen eller fem års yrkeserfarenhet,
  • Heltäckande sjukförsäkring,
  • Ett anställningskontrakt eller ett erbjudande om högkvalificerad anställning i Sverige under minst ett år (internationell utstationering räknas inte),
  • Ett positivt yttrande från relevant EU-organ avseende anställningsvillkoren, samt
  • En minimilön på 44,700 kronor per månad (föremål för årlig justering).
  • Blåkortet berättigar innehavaren att arbeta i Sverige inom visst yrke och för viss arbetsgivare. En ny ansökan måste lämnas in om innehavaren byter yrke eller förlänger vistelsen.

I linje med ambitionen att förenkla mobilitet inom EU så kan innehavare av blåkortet flytta från en medlemsstat till en annan. En innehavare av ett blåkort från en annan medlemsstat måste emellertid ansöka om ett nytt blåkort från Sverige.

I Sverige är det för närvarande endast möjligt att i pappersform ansöka om blåkortet. Ansökningarna omfattas heller inte av den snabbare handläggningsprocess som gäller för ansökningar om vanliga arbetstillstånd genom certifierade arbetsgivare. Standardiserade handläggningstider har ännu ej etablerats. Emellertid beräknas handläggningen av ansökningarna ta som längst 90 dagar.

Om ni har frågor gällande immigration kontakta Sarah Gardner eller Linda Ingsberg.

Kontakt
Sarah Gardner
072-517 91 47