Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att inkomster från så kallade specialbyggnader inte längre ska vara skattebefriade.

I dagsläget är ägare av specialbyggnader som t ex bad- sport- och idrottsanläggningar och ecklesiastikbyggnader skattegynnade.  Bestämmelserna i 7 kap 21 § första och andra styckena IL i kombination med bestämmelserna om specialbyggnader i Fastighetstaxeringslagen medför att ägare av sådana byggnader, som själva bedriver den specifika verksamheten på fastigheten, blir skattebefriade för ett belopp motsvarande typiska fastighetsintäkter. Om motsvarande verksamhet bedrivs på en hyrd fastighet kommer något skattegynnande inte i fråga.

Regeringen anser att bestämmelserna ger de som bedriver verksamhet på egen fastighet obefogade konkurrensfördelar mot de som bedriver verksamhet i hyrda lokaler och det är enligt Regeringen inte lämpligt att ha regler som inte är konkurrensneutrala. Vidare tycker Regeringen att bestämmelserna är svårtillämpade och att de dessutom föranlett många rättsprocesser.

Regeringen konstaterar dock att ett slopande av skattefriheten faktiskt kan medföra fördelar för vissa fastighetsägare. Det som i dagsläget är skattefritt är endast typiska fastighetsintäkter motsvarande ett beräknat marknadsvärde av nyttjandet av fastigheten. I konsekvens därmed har avdrag inte medgivits för kostnader för fastigheten utöver värdet av fastighetsnyttjandet. Det har därmed skapats underskott som inte har kunnat dras mot andra näringsinkomster.  Om skattefriheten tas bort kommer kostnaderna att vara fullt ut avdragsgilla.

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslår Regeringen att bestämmelserna i 7 kap 21 § första och andra styckena IL tas bort och att skattefrihet för fastighetsintäkter från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter som endast grundar sig på ägande därmed slopas.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

 

Sofia Bülow, Ida Gabre Brånby och Karolina Silvén